Integrerend werken (2006-2007)

De hoofdactiviteit is het integreren van theoretische inzichten in praktijksituaties om vervolgens te komen tot professioneel handelen. Studenten hebben in hun opleiding heel wat theoretische kaders aangereikt gekregen en hebben geleerd om vanuit die theorie te kijken naar de praktijk. Tijdens deze lessen willen we studenten leren om vanuit praktijksituaties te komen tot handelen vanuit theorethische inzichten. Daarnaast bieden we nieuwe inzichten aan over - het profiel en de basisbenadering van het maatschappelijk werk - gesprekken met specifieke doelgroepen - procesgericht werken - oplossingsgericht werken - budgethulpverlening - casemanagement - bemiddelen en onderhandelen - rapportage en dossiervorming - werkondersteuning

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
 • C04 De MA integreert de ethische dimensie in zijn handelen.
 • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
Toelichting:
Binnen het competentieschema richten we ons expliciet tot de eerste drie kerncompetenties. De klemtoon ligt op de integratie van de competenties in het handelen van de maatschappelijk werker. Daar we voortdurend bezig zijn met praktijksituaties zullen we natuurlijk ook de linken leggen met andere competenties als de gelegenheid zich voordoet

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Volgende zaken zouden reeds moeten verworven zijn: - de basis van het methodische handelen - inzichten in hulpverlening (methodische dialoog) - basis van sociale kaart - inzichten in profiel van de maatschappelijk werker

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

- stukken uit voorgaande cursussen - nieuw cursusmateriaal

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • discussieseminarie
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

In deze onderwijsactiviteit is er een gezonde afwisseling tussen het docerend interactief aanbieden van nieuwe inzichten, praktijkgericht groepswerk, zelfstudie, individuele opdrachten en groepswerk. Verder werken we veel met bestaand beeldmateriaal om zaken te illustreren of te laten bespreken. We nodigen mensen uit die het verhaal van de praktijk kunnen illustreren of mensen die meewerken aan oefeningen en rollenspelen. Op het einde van het semester organiseren we een binnelandse studiereis met als bedoeling dat studenten kunnen kennis maken met een specifieke sector. Op het einde van het academiejaar organiseren we dan ook nog vrijblijvend een internationale studiereis.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • individuele taak
 • Andere:

B. Omschrijving

Er is een vaste lector per goep van ongeveer 15 studenten die gedurende 8u per week actief bezig is met deze studenten. Verder zijn er 4u per week voorzien om te kunnen werken aan opdrachten.
OA:
04232020
Code:
04232020
Vakcoördinator:
Mark Vanbroekhoven
Semester:
1
Studiepunten:
9
Onderwijstaal:
Nederlands