Eindwerk (2006-2007)

Studenten gaan tijdens de stage aan de slag met het thema dat ze in het opleidingsonderdeel seminarie hebben uitgewerkt. Het accent ligt op het toepassen van methodieken op de stageplaats. De toepassing gebeurt op cliënt-, organisatie- of beleidsniveau.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C08 De MA draagt bij aan de identiteit en de ontwikkeling van het beroep en aan de ‘neergeslagen praktijktheorie’ in het werkveld.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- bissers krijgen een opdracht op maat indien zij een vrijstelling hebben voor het opleidingsonderdeel seminarie - buitenlandse studenten kunnen een credit verwerven voor het opleidingsonderdeel eindwerk zonder dat zij het opleidingsonderdeel seminarie gevolgd hebben

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Agten Jan e.a., 2006-2007, Moduleboek Seminarie en eindwerk, KH Kempen, Geel, 50p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • elektronisch leerplatform
 • Andere: coaching

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • paper/werkstuk
 • presentatie

B. Omschrijving

De studenten worden begeleid door de seminariecoach. Deze geeft feedback op de ingeleverde eindwerkdelen.
OA:
04232060
Code:
04232060
Vakcoördinator:
Mia Hillen
Semester:
2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands