grafisch ontwerpen (2006-2007)

De cursus grafisch ontwerpen behandelt de tekenafspraken (normen) welke een tekeningdossier voor de werktuigbouw internationaal verstaanbaar maken. Een tekening bevat in eerste plaats informatie over de vorm en afmetingen van een product volgens tekenregels zoals lijnsoorten, papierformaten, schalen, aanzichten, doorsneden, perspectieven, schroefdraad, maataanduiding. Bijkomende kwaliteitseisen van een product zoals maattoleranties, passingen, ruwheden en materiaalaanduiding vervolledigen de tekening. De cursus behandelt tevens het opstellen van een stuklijst met bevestigingsmiddelen zoals bouten, moeren, sluitringen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
 • De studenten kunnen een eenvoudig voorwerp uitwerken in een technische tekening volgens internationale normen (AB 01).
 • De studenten kunnen een gegeven aanzicht vertalen naar een perspectiefschets en omgekeerd (AB 01).
 • De studenten kunnen zelfstandig tekennormen opzoeken en toepassen (AB 02).
 • De studenten kunnen met een minimum aantal aanzichten en/of doorsneden een voorwerp éénduidig voorstellen (AB 03).
 • De studenten kunnen een functionele en fabrikagegerichte maat- en tolerantieaanduiding en ruwheidsaanduiding plaatsen op een tekening (AB 04).
 • De studenten kunnen gezamenlijk (per twee of drie) een tekeningdossier uitwerken (AB 06).
 • De studenten kunnen communiceren, discussiëren over een technische tekening (AB 08).

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
Toelichting:
 • De studenten kunnen een tekening voor de werktuigbouw lezen en evalueren op teken- en ontwerpfouten.
 • De studenten kunnen toleranties, passingen, ruwheidswaarden kiezen in functie van de toepassing m.b.v. tabellen.
 • De studenten kunnen de bestelcode van standaardelementen opstellen d.m.v. het raadplegen van catalogi.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • De studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: geen
 • De studenten hebben volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: geen
 • De studenten bezitten volgende competenties: elementaire kennis van het ruimtelijk voorstellingsvermogen.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

 • Eigen cursus: Grafisch Ontwerpen: Tekennormen.
 • Catalogi van bevestigingsmiddelen.
 • Eigen transparanten, powerpoint-presentaties (beschikbaar op Toledo).

C. Aanbevolen leermiddelen

 • Literatuur - De Clippeleer, W., Dax, W., Gundelfinger, K., Häffner, W, Itschner, H., Kotsch, G. (2004). Tabellenboek voor metaaltechniek. Mechelen: Wolters Plantyn.

A. Types

 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • open boek

B. Omschrijving

 • toets 1: aanzichten, doorsneden, perspectieven en voorstelling schroefdraad (eind eerste semester);
 • toets 2: maataanduiding, bevestigingsmiddelen, toleranties, passingen, oppervlakteruwheid en materiaalaanduidingen (eind tweede semester);
 • tekeningdossier 1: aanzichten, doorsneden, voorstelling schroefdraad en maataanduiding (begin tweede semester);
 • tekeningdossier 2: volledig dossier incl. toleranties, passingen, oppervlakteruwheid en materiaalaanduidingen (eind tweede semester).
 • Toelichting van de tekennormen met behulp van powerpointpresentaties (presentaties en hand-outs beschikbaar op Toledo).
 • De docent is coach bij het oplossen van oefeningen en het opstellen van tekeningdossiers.
 • Opgeloste oefeningen beschikbaar op Toledo.
OA:
03200100
Code:
03200100
Vakcoördinator:
Rudy Vervoort
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands