Urgenties (2006-2007)

Je krijgt inzicht in in ontstaansmechanismen, fysiopathogenese, klinische presentatie en behandeling van voornaamst groepen urgenties die optreden op spoedgevallen en kritische diensten. Naast de theoretische kennis wordt ook ruim aandacht besteed aan practische en concrete aspecten van verpleegkundige aard. Sommige deelaspecten van de cursus worden behandeld door specialisten in de verschillende deelgebieden, allen benoemd in de medische academische wereld. Sommige delen worden afgesloten met 1 of meer theoretische casussen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Jorens,P. (2006). Urgenties. Niet gepubliceerde cursus Ysebaert (2006) Transplantaties. Niet gepubliceerde cursus Francque (2006) Abdominale urgenties. Niet gepubliceerde cursus Van Schil (2006) Vasculaire urgenties. Niet gepubliceerde cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
07284031
Code:
07284031
Vakcoördinator:
Rit Demeurichy
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands