sensoren en actuatoren pract (2006-2007)

-Opzoeken van informatie over een sensor of meetsysteem dat in de laatste jaren veel onderzoeksbelangstelling geniet. -Deze informatie structureren. -Een wetenschappelijk artikel opstellen dat de state-of-the-art beschrijft inzake deze sensor.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 04. Onderzoek probleemgestuurd kunnen initiëren
Toelichting:
De student kan op een gestructureerde wijze informatie opzoeken over een modern onderzoeksdomein De student kan een wetenschappelijk artikel opstellen over een modern onderzoeksonderwerp

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

De helft van de evaluatie wordt gebaseerd op de afgeleverde paper. De andere helft over de mondelinge toelichting ervan op het examen.
OA:
03201905
Code:
03201905
Vakcoördinator:
Paul Leroux
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands