Wetenschappelijk onderzoek (2006-2007)

Binnen dit opleidingsonderdeel is het bedoeling om ervaringsgericht wetenschappelijke onderzoeksliteratuur bij te brengen. Hierbij wordt theorie aangebracht, gerelateerd aan specifieke topics. Het doel is om per groep gerelateerde wetenschappelijke onderzoeksartikelen te lezen, samen te vatten en vervolgens in één tekst samen te vatten. Deze samenvatting dient men dan ook aan de medestudenten voor te stellen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C18 Medestudenten coachen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • groepswerk
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • permanente evaluatie
 • projectwerk

B. Omschrijving

De studenten kunnen steeds een beroep doen op de titularis van dit vak
OA:
07284282
Code:
07284282
Vakcoördinator:
Lieven De Maesschalck
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands