Medische aspecten ZIS (2006-2007)

Patiënten worden op de zorgeenheid benaderd vanuit diverse psychotherapeutische referentiekaders. In functie van de problematiek en de doelen die worden beoogd wordt zorg verleend vanuit principes die worden ontleend aan de psycho-analyse; de leertheorie; de systeemtheorie en de vroegkinderlijke regulatie- en hechtingstheorie. Deze verschillende referentiekaders worden verdiepend onderzocht.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Regulatie- en regulatiestoornissen en het hechtingsgebeuren. Classificatie en therapeutisch aanbod van regulatiestoornissen. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout 2006-2007.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • discussieseminarie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
09289551
Code:
09289551
Vakcoördinator:
Cécile Pottie
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands