Algemene verpleegkunde, deel 1 (2006-2007)

In het eerste gedeelte wordt er stilgestaan bij de preoperatieve en postoperatieve zorgen bij een heelkundige patiënt. Verder wordt ook de stomie patiënt besproken met een toepassing op de verpleegkundige diagnostiek De hoofdstukken: zorgen aan het urinestelsel, zorgen aan diabetespatiënten, perfusies en bloednames komen eveneens aan bod. Dieetleer Deze cursus behandelt de meeste voorkomende diëten in relatie tot de preventie en behandeling van allerlei aandoeningen. De diëten die aan bod komen zijn o.a. het energiebeperkt dieet, het AVVZ dieet, het natriumbeperkt dieet. Voor al deze diëten wordt gestart met het geven van de dieetprinicipes, waarna de studenten op zoek gaan naar productinformatie a.h.v. een casus die door hen uitgewerkt wordt. De gevonden informatie wordt kritisch beoordeeld.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
Toelichting:
De student heeft inzicht in de pre en postoperatieve zorgen welke noodzakelijk zijn bij een heelkundige patiënt De student weet wat een stomie patiënt is , welke vormen er bestaan, opvangsystemen en weet welke verpleegkundige diagnoses gesteld kunnen worden bij een stomie patiënt.De student kan de interventies, rekening houdend met de verpleegkundige basisprincipes, uitvoeren. De student kan adequaat handelen bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van de volgende verpleegtechnische handelingen: zorgen aan het urinestelsel(catheterisaties, instillaties, spoelingen, nemen van stalen voor cultuur), verpleegkundige zorgen aan diabetespatiënten, infusen en bloednames. De student kan de interventies uitvoeren rekening houdend met de basisprincipes (veiligheid, beleving, zelfzorg en inspraak, comfort, hygiëne, asepsis, ergonomie, economie en ecologie). De student kan zich aanpassen aan de wijzigende omstandigheden waarin de interventies moeten gebeuren. De student kan systematisch handelen bij het uitvoeren van de interventies. De student kan de zorgvrager informeren en rekening houden met indicaties en complicaties bij het uitvoeren van de zorg. De student kan rapporteren. Dieetleer Studenten begrijpen het belang van voeding in de preventieve gezondheidszorg. Studenten begrijpen de dieetprinicpes in relatie tot een pathologie. Vanuit deze dieetprincipes kunnen studenten algemeen voedingsadvies formuleren naar patiënten toe. Studenten kunnen gericht op zoek gaan naar productinformatie. Studenten kunnen de gevonden informatie kritisch beoordelen en producten evalueren op bruikbaarheid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Verpleegkundige diagnostiek Basisverpleegkunde van het eerste jaar Dieetleer. Voedingsleer

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Syllabus en toegevoegde bijlagen Verwerkingsopdrachten. Cursus en handboek eerste jaar "Voeding bij gezondheid en ziekte. N.E. Stegeman. Wolters – Noordhoff."

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • stage

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
09287070
Code:
09287070
Vakcoördinator:
An Gers
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands