Proeftechniek (2006-2007)

Het begrip statistiek: beschrijvende statistiek, verklarende statistiek Statistische termen: populatie, steekproef, waarneming, variabele Frequentieverdelingen van de discrete en continue variabelen Modus, mediaan, spreidingsbreedte, gemiddelde afwijking, variantie, standaardafwijking, variantiecoëfficiënt, normale verdeling, t-verdeling, Variantie-analyse Regressie, correlatie Ontwikkeling van de proeftechniek Begrippen uit de proeftechniek: factor, variant, object, veldje, proefveld, controle, parallellen, serie, blok Soorten proeven Richtlijnen voor proeftechnische voorbereiding, aanleggen van proefvelden Proefschema's: lijnschikking, blokkenproef, latijns vierkant Interpretatie van proefuitkomsten: nagaan van significantie Controle van partijen voorverpakkingen naar gewicht en volume Mediaan-Range-kaart, gemiddelde-Range-kaart

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
Toelichting:
De studenten kunnen frequentieverdelingen van continue en discrete variabelen opstellen De studenten kunnen nagaan of er statistisch significante verschillen zijn tussen de verschillende objecten De studenten kunnen statistische begrippen berekenen en commentariëren De studenten kunnen regressievergelijkingen uitrekenen De studenten kunnen een proefplan opstellen De studenten kunnen "Mediaan-range kaarten" en "gemiddelde-range kaarten" opstellen en interpreteren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Pauwels Jan, 2005. Statistiek deel1. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, 45p. Pauwels Jan, 2005.Proeftechniek. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen,90p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03292050
Code:
03292050
Vakcoördinator:
Guy Van Daele
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands