Wetenschappelijk onderzoek (2006-2007)

Het belang van verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek De ethische en juridische aspecten van onderzoek Het onderzoeksproces De onderzoeksmethodologie voor kwantitatief onderzoek -de tijdsdimensie - het experimenteel onderzoek - het niet-experimenteel onderzoek Steekproefdesigns De onderzoeksmethologie voor kwalitatief onderzoek : Onderzoeksdesigns:grounded theory Onderzoekdesigns :fenomenologisch design Specifieke aandachtspunten Aspecten van dataverzameling bij kwantitatief onderzoek Kwaliteit van gegevens Aspecten van dataverwerking bij kwalitatief onderzoek Het beoordelen van onderzoeksartikelen door middel van literatuurtabellen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
 • C22 Actief bijdragen tot de profilering van het beroep.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Algemene competenties: Beroepsgerichte/algemeen wetenschappelijke competenties 1. de studenten verwerven een wetenschappelijke houding , onderkennen het nut en het belang van verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek 2. de studenten ontwikkelen adequate zoekstrategieën en raadplegen internationale vakliteratuur 3. de studenten begrijpen de methodologische princiepen binnen praktijkrelevante onderzoeken , kunnen de essentie van de beschreven onderzoeksmethodologie weergeven en formuleren kritische bedenkingen bij het methodisch opzet van het onderzoek 4.de studenten begrijpen de resultaten gepubliceerd in een wetenschappelijk onderzoeksartikel . Beroepsspecifieke competenties Studenten vergelijken de bruikbaarheid van de wetenschappelijke literatuur voor de eigen praktijkvoering en in staat om een meer evidence based manier zorg te verlenen.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

CD ROM : inleiding wetenschappelijk onderzoek De Jongh, A. e.a. (1998). Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom Aanbevolen literatuur Polit D.F. and B.P. Hungler (1997). Essentials of Nursing Research. Methods, Appraisal, and Utilization. Lippincott

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • elektronisch leerplatform
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
09287130
Code:
09287130
Vakcoördinator:
Ria Fransen
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands