Wiskunde (2006-2007)

A. Probleemoplossende vaardigheden en didactiek van het vraagstukkenonderwijs: - Basisbegrippen uit alle leergebieden leren hanteren bij het omgaan met vraagstukken - Problemen kunnen verwiskundigen - Logische en/of wiskundige problemen op eigen niveau kunnen oplossen - Theoretische achtergronden bij vraagstukken verwerven en inzicht krijgen in de vraagstukkendidactiek en deze didactiek kunnen toepassen. B. Didactiek getallenleer: - Didactiek 'eerste graad lagere school', nl. didactiek i.v.m. 'aanvankelijk rekenen', getallenkennis, bewerkingen, maal- en deeltafels. C. Meetkunde: - Begrippen en formules uit de 'vlakke meetkunde'. - Theoretische achtergronden bij meetkunde` - Didactiek vlakke meetkunde D. Basiskennis: vervolg van het eerste jaar E. Algemene didactiek: Algemene doelen van wiskunde en wiskundeonderwijs, didactische principes: verdieping

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben
Toelichting:
Op het einde van het tweede jaar moet je bewijs geven van kennis en inzicht in de behandelde leerstof. Je moet in staat zijn elk onderwerp van de lagere school op gebied van wiskunde te geven. Je werkt aan de volgende algemene competenties: denk- en redeneervaardigheid, ingesteldheid tot levenslang leren, verwerven en verwerken van informatie, het vermogen te communiceren over informatie, ideeën, problemen en oplossingen.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
Toelichting:
Als inhoudelijk expert * beheers je inzichtelijk de op eigen niveau behandelde leerinhouden en beheers je inzichtelijk de inhouden van de lagere school. * kun je de verworven kennis en vaardigheden aanwenden in de pedagogischdidactische praktijk. * ben je in staat de basisinhouden wiskunde correct en inzichtelijk aan te brengen aan kinderen van de lagere school. Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen * beschik je over voldoende achtergrondkennis rond de leerinhouden en kan je ze didactisch vertalen naar de basisschool. * moet je de leerplannen van de lagere school kunnen hanteren. * kun je een wiskundeles uitwerken en geven; elk onderwerp, rekening houdend met de algemene didactische uitgangspunten van het leerplan en de concrete didactiek van het onderwerp. * kun je de beginsituatie van kinderen en een leerlingengroep achterhalen op vlak van de te behandelen inhouden. * ben je vaardig in het zinvol kiezen en gebruiken van didactisch materiaal en kun je vlot werken met handboeken en er kritisch mee omgaan. * kun je wiskundige problemen, die rijzen tijdens stages, oplossen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je hebt een positieve ingesteldheid t.o.v. het leren van wiskunde. Je bezit inzichten en vaardigheden op het niveau van het eind van het eerste jaar Balo. Daarnaast heb je een goede kennis van de leerstof wiskunde uit de lagere school en beheers je deze leerstof inzichtelijk (basiskennis wiskunde). Je bent in staat om opgaven op het niveau van de lagere school vlot en inzichtelijk op te lossen. Indien blijkt dat je deze leerstof nog niet voldoende onder de knie hebt, werk je ze zelfstandig bij in de loop van het jaar. Je mag altijd bijkomende uitleg hierover vragen.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • Andere: artikels, leeplan

B. Verplichte leermiddelen

- zie eerste jaar Balo - een cursustekst met inbegrip van oefeningen over de nieuwe leergebieden wordt ter beschikking gesteld (aan te vullen met eigen nota's) - handleidingen en oefeningenboeken van de, in de lagere scholen, gebruikte methodes (in de bibliotheek aanwezig) - eindtermen wiskunde voor de basisschool; leerplannen wiskunde voor de basisschool (verschillende netten) - Toelichtingen bij het leerplan VVKBaO: Getallenkennis, Bewerkingen, Meten, Meetkunde - Ruimte: 'Wiskundige initiatie voor kleuters' Imelda Janssens uitg. Wolters-Plantyn - Willem Bartjens - Tijdschrift voor wiskundeonderwijs (zie bibliotheek) - Leerboek 5/6 - Zo gezegd, zo gerekend - uitg. Wolters-Plantyn - Wegwijzer wiskunde - uitg. Pelckmans - Boeken over wiskundedidactiek - Mile, didactische software voor lerarenopleidingen (aanwezig op school) - Blackboard

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

- hoor- en werkcolleges met voorbeelden en praktische toepassingen; geleide oefeningen; didactische practica - demonstratieactiviteiten: observatie en analyse van lessen in de oefenscholen; bespreking van stagelessen - zelfstandig werk: basiskennis, oefeningen probleemoplossend denken en taken - interactief leren via Toledo voor probleemoplossend denken Bij deze werkvormen worden technologische hulpmiddelen zoals internet, didactische software, Toledo en MILE gebruikt

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11260820
Code:
11260820
Vakcoördinator:
Veerle Martens
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands