Frans: vertaalbureau (2006-2007)

- Leren vertalen van de vreemde taal (Frans) naar het Nederlands en omgekeerd. - Hulpmiddelen (woordenboeken, ICT-tools, Internet, taalcorrectiesoftware, e.a. ) efficiënt leren gebruiken. - Vertaalproblematiek leren verwoorden, oplossen en omzeilen - analyse en bespreking van algemeen economische en jobgerichte teksten, audio-visuele documenten en internetsites - uitbreiding van economische woordenschat & 'français des affaires' (als voorbereiding op het behalen van het 'Diplôme du français des affaires 1' van de Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris) - diverse mondelinge oefeningen: conversaties, simulaties, groepsgesprekken, telefoonoefeningen, vergaderingen - occasionele grammatica en herhaling van de 'Erreurs courantes' - persoonlijk werk: analyse van een actueel socio-economisch thema.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
Basiscompetenties: - Studenten kunnen een zakelijke tekst vertalen van en naar de vreemde taal. - Studenten kunnen met de verschillende ICT-tools werken en met alle relevante heuristische middelen in het algemeen. - Studenten kunnen de contacten met klanten, collega’s en docenten verzorgen. - Studenten kunnen hun werk organiseren, verdelen, plannen. - Studenten kunnen zich mondeling correct uitdrukken in het Frans. - Studenten kunnen een vlotte conversatie voeren in het Frans over het alledaagse leven - Studenten kunnen zakelijke teksten lezen, begrijpen, samenvatten en bespreken. - Studenten kunnen een zakelijk gesprek voeren in het Frans. - Studenten kunnen de regels van de grammatica toepassen in geschreven en gesproken taal Extra competenties: - Studenten kunnen blijk geven van inzet en motivatie binnen hun eigen bedrijf. - Studenten kunnen dankzij de nodige feedback zichzelf en anderen evalueren en hun eigen leerproces bijsturen. - Studenten kunnen de aangeboden leerhulpmiddelen zoals (elektronische) woordenboeken, taalcorrectie-software, Internet gebruiken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

We verwijzen naar de eindcompetenties in het 2e jaar OM ZVT

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Vertaalproblematiek, 2005. Niet-gepubliceerde digitale cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02241880
Code:
02241880
Vakcoördinator:
Philippe Cornu
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Frans