Engels (2006-2007)

Spreek- en luistervaardigheid De studenten beluisteren authentiek video- en audiomateriaal dat in de klas wordt behandeld. Ze leren hun eigen ideeën in correct Engels verwoorden door interactie met hun medestudenten. De volgende functies komen aan bod: onderhandelen, vergaderen, vragen beantwoorden, overtuigend presenteren, solliciteren. Deze vaardigheden worden ingeoefend d.m.v. pairwork, rollenspelen en discussies. Leesvaardigheid Het begrijpend lezen van zakelijke teksten uit Engelstalige kranten en tijdschriften. Naast de teksten die in de klas behandeld worden, krijgen de studenten een beperkt aantal teksten opgegeven die ze als zelfstudie moeten verwerken. Schrijfvaardigheid Zakelijke communicatie. De studenten leren een businessplan verwoorden in het Engels. De studenten leren hun mening formuleren op een gestructureerde manier. De studenten leren een sollicitatiebrief schrijven in het Engels. Grammatica wordt op een functionele manier herhaald. Beoogd eindniveau: CEFR B2.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Gegevens behandelen.
 • C05 Projectmatig werken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.
Toelichting:
De student kan vlot communiceren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten beheersen de competenties voor het overeenkomstige vak in het tweede jaar van de opleiding.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02242791
Code:
02242791
Vakcoördinator:
Chris Hoogsteyns
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Engels