Schriftelijke communicatie 2 (2006-2007)

Vergaderverslag Rapport op basis van observaties en/of gesprekken Werkstuk, scriptie, uitvoerig rapport

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.
Toelichting:
C1.2 De MA kan omgaan met culturele en subculturele verschillen. C1.2.3 Varieert zijn wijze van communiceren in functie van de behoeften en de communicatiewijzen van de mensen met wie hij werkt en blijft tegelijk authentiek. C1.3 De MA toont zichzelf helder en open in de communicatie met de ander. C1.3.2 Zoekt feedback bij de ander en geeft deze feedback ook waarde. C2.2 De MA rapporteert zo dat hij de informatie voor alle betrokkenen verstaanbaar, acceptabel en betekenisvol kan maken. C2.2.1 Maakt correcte verslagen in duidelijke en heldere taal. C2.2.2 Communiceert in de verslaggeving rekening houdend met alle betrokkenen. C3.3 De MA kan elke stap in zijn methodisch handelen kritisch verantwoorden ten aanzien van zichzelf, zijn doelgroep en zijn collega's. C3.3.3 Kan zijn argumenten en redeneringen zo brengen dat de toehoorders en/of collega's deze kunnen verstaan én accepteren. C7.2 De MA bouwt een persoonlijk ontwikkelingsplan op, volgt het op en stuurt het bij in samenspraak met de eigen organisatie. C7.2.1 Kan een realistische keuze van werkpunten verantwoorden. C7.2.2 Hanteert een ontwikkelingsplan met voor elke werkpunt een concreet actieplan. C7.2.3 Verbindt eigen werkpunten en actieplannen met de vragen en behoeften van de eigen organisatie. C7.2.4 Evalueert zelf kritisch zijn evolutie en stuurt bij in functie van het ontwikkelingsplan.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Goede kennis van het Nederlands.

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

VAN COILLIE, J. Bij de tekst. Schrijfboek voor sociaal werkers. Mechelen, Wolters Plantyn, 2006. (derde herziene druk) BASSTANIE, J. en BODE, F., Oefenboek, Geel, Campinia Media, 2006 (onuitgegeven bundel).

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
04230123
Code:
04230123
Vakcoördinator:
Filip Bode
Semester:
2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands