elektriciteit (2006-2007)

De cursus elektriciteit bestaat uit twee delen: elektromagnetisme en wisselstroomtheorie. Het deel elektromagnetisme is een vervolg op het deel elektromagnetisme dat in de cursus elektriciteit van het 1e bachelorjaar behandeld werd. Achtereenvolgens komen hierin de volgende onderwerpen aan bod: magnetische eigenschappen van materialen, spanningsinductie (inductiewet van Faraday-Lenz), zelfinductie bij spoelen, schakelingen met spoelen bij gelijkstroom (RL en RLC-ketens), wederzijdse inductie bij spoelen en magnetische koppeling, de wetten van Maxwell en energiebeschouwingen in magnetische velden. Het deel wisselstroomtheorie behandelt de studie van de technisch belangrijke wisselstroomketens. Achtereenvolgens komen hierin de volgende onderwerpen aan bod: definitie van wisselstroomgrootheden, voorstellingswijzen (fasorvoorstelling en complexe transformatie), wisselstroomgedrag van ideale weerstanden, spoelen en condensatoren, vermogen en arbeidsfactor bij wisselstroom, analyse van wisselstroomketens (serie-, parallel- en gemengde schakelingen, overgangsverschijnselen en regimegedrag, etc) en een inleiding tot de meerfasige spanningen en stromen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Om de cursus elektriciteit met succes te kunnen volgen, moeten de studenten de basisbegrippen en basiswetten van de elektrodynamica kennen en kunnen toepassen, de technieken om gelijkstroomketens te analyseren kennen en kunnen toepassen, de basisbegrippen en basisgrootheden van het magnetisme kennen, en de basiswetten van het magnetisme welke in de cursus elektriciteit van het eerste bachelorjaar behandeld zijn, kennen en kunnen toepassen. In de cursus wordt gebruik gemaakt van wiskundige technieken om elektrische ketens te analyseren. Een aantal van deze wiskundige technieken wordt aangebracht in de cursus wiskunde van het tweede bachelorjaar. Meer specifiek betreft dit: oplossen van eerste- en tweede orde differentiaalvergelijkingen en rekenen met complexe getallen.

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

- Van Ham, G. (2006). Elektriciteit: elektromagnetisme. Onuitgegeven cursus voor het tweede jaar van de opleiding bachelor in industriƫle wetenschappen, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Industrieel Ingenieur en Biotechniek Geel. - Van Ham, G. (2007). Elektriciteit: wisselstroomtheorie. Onuitgegeven cursus voor het tweede jaar van de opleiding bachelor in industriƫle wetenschappen, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Industrieel Ingenieur en Biotechniek Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

- Partieel examen in januari over het gedeelte elektromagnetisme - Partieel examen in juni over het gedeelte wisselstroomtheorie
OA:
03200141
Code:
03200141
Vakcoördinator:
Staf Valkenborghs
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands