Communicatie Duits (2006-2007)

Contexten : bedrijf, contacten leggen en onderhouden, afspraken maken, tijdsplanning en routebeschrijving, productvergelijking, bestellingen, arbeidsorganisatie, instructies bij het werk. Taalsysteem : - syntaxis en morfologie: werkwoorden, substantieven, adjectieven, bijwoorden, voornaamwoorden, lidwoorden, getallen, voorzetsels, voegwoorden - woordenschat - spelling - uitspraak en intonatie Vaardigheden : - luisteren en spreken: voorstelling, telefoongesprek, - lezen en schrijven: personalia, memo, e-mail,

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeĆ«n, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren
Toelichting:
De cursus voorziet in een praktisch gerichte vorming, zowel op mondeling als op schriftelijk vlak. De behandelde thema's worden steeds geplaatst binnen de commerciƫle context van een onderneming. De studenten kunnen zich mondeling en schriftelijk in het Duits uitdrukken. Zij kunnen zich voorstellen, contacten leggen, afspraken maken, de weg beschrijven, klanten ontvangen, telefoongesprekken voeren, informatie inwinnen, statistieken lezen, ... De opdrachten zijn opgebouwd van geleid naar vrij. Ook de inhoud van de opdrachten is zeer aan de praktijk verwant. Bij elke opdracht wordt gebruik gemaakt van authentiek materiaal (foto's, pictogrammen, brochures, ...)

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
Toelichting:
Het verwerven van een actieve basiskennis Duits, zowel op het vlak van grammatica en woordenschat. Inzicht verwerven in de zins- en tekststructuur om zakelijke teksten te lezen en te interpreteren. Het actief oefenen van de vaardigheden (luisteren, lezen, spreken, schrijven) in een zakelijke context, door middel van praktische dialogen en telefoongesprekken en vakgerichte teksten

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Deze cursus is een basiscursus voor beginners, die het Duits op professioneel gebied willen inzetten. Voor de cursus is geen specifieke voorkennis vereist. De studenten dienen geen voorgaande onderwijsactiviteiten gevolgd te hebben.

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

handboek Unternehmen Deutsch Lerbuch + Arbeitsbuch andere handboeken: - BECKER, BRAUNERT, SCHLENKER, 2004, Unternehmen Deutsch, Grundkurs Lehrbuch, Intertaal-Klett Verlag - BECKER, BRAUNERT, SCHLENKER, 2004, Unternehmen Deutsch, Grundkurs Arbeitsbuch, Intertaal-Klett Verlag materiaal op leeromgeving : woordenlijsten en bijkomende grammatica (schema's) via Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Communicatie via Toledo
OA:
03200902
Code:
03200902
Vakcoördinator:
Fons Van Genechten
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Duits