Onderzoeksmethoden (2006-2007)

Deel 1: - maatschappelijk assistent en onderzoeksmethoden - fasen in onderzoek - opleidingsonderdeel ‘onderzoeksmethoden’ - onderzoek opzetten o probleemstelling uitwerken o onderzoeksdoelgroep samenstellen o onderzoekstechniek uitwerken - onderzoek uitvoeren Deel 2: - gegevens verwerken o coderen en gegevens invoeren o meetniveau bepalen o frequentieverdeling opstellen o grafische voorstellingen construeren o beschrijvende statistische maten berekenen o statistische verbanden zoeken - rapporteren o inhoud van het onderzoeksrapport o vormgeving o opbouw van het rapport o stijl en taal

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
 • C04 De MA integreert de ethische dimensie in zijn handelen.
 • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.
 • C08 De MA draagt bij aan de identiteit en de ontwikkeling van het beroep en aan de ‘neergeslagen praktijktheorie’ in het werkveld.
Toelichting:
- C2.2 de MA maakt een correct onderzoeksrapport in duidelijke en heldere taal, rekening houdend met alle betrokkenen (i.c. opdrachtgever, onderzoeksdoelgroep); - C3.1 de MA hanteert onderzoeksmethoden om probleem- en behoeftenanalyses te maken en op basis daarvan actie te ondernemen/adviseren; - C3.2 de MA kan de waarde van onderzoeksresultaten beoordelen uit de verschillende wetenschappelijke disciplines. De MA kan via onderzoek verworven theoretische inzichten en concepten vertalen naar methodisch handelen; - C3.3 de MA reflecteert kritisch op eigen methodisch handelen. De MA onderbouwt methodisch handelen met valide argumenten gebaseerd op onderzoek. De MA kan zijn argumenten en redeneringen zo brengen dat de doelgroep en/of collega’s deze kunnen verstaan én accepteren; - C3.4 de MA hanteert onderzoeksmethoden om na te gaan of de resultaten van zijn agogisch handelen overeenkomen met de vooropgestelde doelen; - C4.2 de MA handelt in zijn onderzoeken op een ethisch verantwoorde manier (respect voor privacy); - C5.3 de MA ontwikkelt onderzoek om een problematiek te beschrijven (schaalgrootte, schaalhoogte) en doet op basis hiervan aanbevelingen om gerichte acties op te zetten. De MA informeert op basis van empirische data de relevante externe beleidsinstanties; - C7.3 de MA kan doelgericht informatie opzoeken in vaktijdschriften en onderzoeksrapporten en kan deze informatie uit andermans onderzoek kritisch beoordelen. De MA kan de informatie (onderzoekstechnieken, meetinstrumenten, inzichten) uit andermans onderzoek gebruiken voor het opzetten van eigen onderzoek; - C8.3: De Ma kan: o een zinvolle probleemstelling kunnen uitdenken, uitwerken en verantwoorden op basis van literatuurstudie en praktijkervaringen; o hypothesen en onderzoeksvragen kunnen formuleren; o een gepaste onderzoeksmethode kunnen uitwerken om hypothesen te toetsen of onderzoeksvragen te beantwoorden; o een goede onderzoeksgroep kunnen samenstellen; o een veldonderzoek kunnen uitvoeren op een methodologisch en deontologisch verantwoorde manier; o resultaten van een onderzoek correct kunnen verwerken en interpreteren in het licht van de hypothesen en onderzoeksvragen; o de discussie over een onderzoek en de resultaten ervan op gang kunnen zetten; o op een heldere en gestructureerde manier over een onderzoek kunnen rapporteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- cursus - krantenartikels - databanken

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie
 • Andere: groepsopdracht, examenopdracht

B. Omschrijving

OA:
04231170
Code:
04231170
Vakcoördinator:
An Pintelon
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands