Financiële analyse (2006-2007)

1. Inleidende beschouwingen 1.1. Situering en toepassingsveld 1.2. Wetgeving 2. Financiële Analyse 2.1. Horizontale analyse van balans en resultatenrekening 2.2. Verticale analyse van balans en resultatenrekening 2.3. Ratio-analyse 2.3.1. Liquiditeitsratio’s 2.3.2. Solvabiliteitsratio’s 2.3.3. Rendabiliteitsratio’s 2.3.4. Ratio’s i.v.m. toegevoegde waarde 2.4. Vermogensstroomanalyse 2.5. Cash-flow analyse 3. Consolidatie 3.1. Definities en begrippen 3.1.1. Geconsolideerde jaarrekening 3.1.2. Verbonden ondernemingen 3.1.3. Moeder-dochter-relatie 3.1.4. Controle 3.1.5. Consolidatiekring 3.2. Consolidatiemethoden 3.2.1. Integrale consolidatie 3.2.2. Evenredige consolidatie 3.2.3. Vermogensmutatiemethode 3.3. Speciale gevallen 4. Special Topics 4.1. Hefboomeffect 4.2. Fusies en Overnames 4.3. Materiality

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Studenten hebben inzicht in de technieken om de financiële toestand van een onderneming te beoordelen. Studenten kunnen een gegeven balans en resultatenrekening interpreteren aan de hand van deze technieken. Studenten kunnen een Belgische wettelijke jaarrekening analyseren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- studenten hebben met succes een cursus Algemeen Boekhouden (niveau 1 Bedrijfsmanagement) gevolgd. - de student kan omgaan met financiële basisbegrippen - de student kan eenvoudige rekenkundige bewerkingen uitvoeren

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen nota’s en oefeningen. Aanbevolen literatuur : OOGHE H. & VAN WYMEERSCH CH. Financiële analyse van ondernemingen, Antwerpen 2002, Kluwer Editorial

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • paper/werkstuk

B. Omschrijving

OA:
08271650
Code:
08271650
Vakcoördinator:
Geert Sondervorst
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands