genetica (2006-2007)

1. Mendel
 • de wetten van Mendel
 • modificatie van de Mendeluitsplitsing
  • codominantie - incomplete dominantie
  • letale allelen
  • multipele allelen
  • genetische interacties
  • genexpressie en kansberekening
 • immunogenetica
 • stamboomanalyse
 • geslachtsgenetica
  • mechanismen voor de geslachtsbepaling
  • geslachtsgekoppelde kenmerken
  • geslachtsbeïnvloede kenmerken
  • geslachtsbeperkte kenmerken
2. Genkoppeling en genlocalisatie
 • recombinaties tussen gekoppelde genen
 • opstellen van een genenkaart
 • gebruik van genenkaarten
3. Populatiegenetica
 • Hardy-Weinberg evenwicht
 • krachten die het genetisch evenwicht beïnvloeden

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- De student verwerft inzicht in genetische processen en toepassingen biotechnologie. - De studenten zijn in staat om de theoretische kennis toe te passen in praktische voorbeelden. - Studenten verwerven een breder inzicht in verschillende genetische toepassingsmogelijkheden

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Anorganische chemie Organische chemie Biochemie BioWetenschappen 1 en 2

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

genetica: oefeningen en opdrachten, Jos Van Thielen, 67 blz., 2006

C. Aanbevolen leermiddelen

William S. Klug & Michael R. Cummings, Essentials of genetics (fourth edition) ISBN 0-13-091264-6 http://www.prenhall.com/klug4

A. Types

 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03201780
Code:
03201780
Vakcoördinator:
Jos Van Thielen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands