Frans voor het bedrijfsleven (2006-2007)

Het eerste jaar wordt beschouwd als een algemene onderbouw. Er wordt gestreefd naar een gelijkwaardig vertrekniveau voor alle tweedejaarsstudenten. Thema's: De thema's persoon, familie, eten en drinken, vrije tijd, arbeid en studie komen aan bod. Spraakkunst: Een praktijkgerichte aanpak staat voorop: vormen en uitspraak van de telwoorden, vervoeging van de courante werkwoorden (temps simples en passé composé), gebruik van de hulpwerkwoorden avoir en être, de uuraanduidingen, de frequente persoonlijke voornaamwoorden, structuur van de Franse vraagzin en het Franse spelalfabet. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de fouten die Nederlandstaligen maken onder invloed van hun moedertaal. Vooral het gebruik van het juiste voorzetsel krijgt veel aandacht. Communicatieve items: De courante communicatieve formules zijn belangrijk, zoals iemand verwelkomen, begroeten en afscheid nemen, iemand voorstellen en zichzelf voorstellen, een mening of een voorkeur vragen en uitdrukken, informatie vragen en geven, iemand danken, zich verontschuldigen en vragen iets (niet) te doen. Frankrijkkunde: Via teksten en conversaties komt de student in contact met de leefgewoontes van de Franstaligen. Beoogd eindniveau: CEFR A2

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen een Franse tekst verstaan en navertellen in eigen woorden. De studenten ontwikkelen communicatieve vaardigheden en kunnen de specifieke uitdrukkingen gebruiken in een Franse conversatie. De studenten kunnen een elementair gesprek voeren in het Frans, met aandacht voor de sociale vaardigheden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: FAO-oefeningenprogramma

B. Verplichte leermiddelen

Bloemen, J., Communicatie in het Frans (1). Niet gepubliceerde cursus, 2006, KHKempen, Turnhout.

C. Aanbevolen leermiddelen

Op het elektronisch leerplatform Toledo staat de nodige software voor computerondersteunde zelfstudie.

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Begeleiding via leerplatform en FAO-oefeningenprogramma
OA:
08272110
Code:
08272110
Vakcoördinator:
Johan Bloemen
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Frans