Frans (2006-2007)

Communicatie in het Frans: Aangezien de werksessies steeds in een computerlokaal doorgaan behoren tot de basis-activiteiten: Expertisering in het gebruik van ICT4L -Tools voor "life-long-language-learning" - zelf een database ontwerpen en gebruiken voor "Dynamisch WoordenschatBeheer" volgens de Europese niveaus (zie "Common European Framework Reference") - Machine Translation software en Translation Memory software, zoals Systran Premium bvb, efficiënt gebruiken - Electronische (vertaal- en verklarende) woordenboeken off-line en on-line effectief exploiteren en eventueel customizeren - in WORD geïntegreerde professionele spell-, grammar- and style-checkers permanent gebruiken - een access applicatie om ICT terminologie in het Frans in te oefenen. Met de hulp van een handboek worden "common errors" verbeterd. Bij het inoefenen van mondelinge vaardigheden worden digitale video met woordverklaring, transcriptie en oefeningen aan de computer gebruikt. De inhoud heeft steeds betrekking op actuele ICT-thema's. Beoogd eindniveau: CEFR B1.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Gegevens behandelen.
 • C02 Analyseren.
 • C03 Oplossingen uitwerken.
 • C04 Beheren.
 • C05 Projectmatig werken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.
Toelichting:
Studenten kunnen zich mondeling en schriftelijk in het Frans uitdrukken, vooral in bedrijfseconomische contexten. De studenten kunnen zelfstandig geschreven en audiovisuele documenten verwerken. Verder kunnen ze zelfstandig taalcorrectie verwerven. De studenten kunnen telefoneren en een presentatie geven in het Frans. Verder kunnen ze zelfstandig grammatica en woordenschat verwerven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten beheersen de competenties voor het overeenkomstige vak in het tweede jaar van de opleiding.

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • handboek
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Bronmateriaal op het digitaal leerplatform ("Virtueel Taallabo") / internet Cornu Philippe, Grothen Hélène, Lamote Johan, "Erreurs Courantes", uitg. Garant, Antwerpen Access Applicatie op CDROM: Sannen Marc, "Lexique des TIC", uitg. WUC, Geel Grammaticawijzer Frans, uitg. IntertaaL, A'pen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform
 • discussieseminarie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • open boek
 • praktische proef
 • individuele taak
 • aan de computer
 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Tijdens de iteratieve proces-evaluatie: individuele mondelinge beurten van 10 minuten in "tête à tête" met de docent. Via e-mail.
OA:
02242792
Code:
02242792
Vakcoördinator:
Johan Lamote
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Frans