Didactische ateliers (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel krijg je ondersteuning en verwerf je vaardigheden die je nodig hebt in je klaspraktijk. Dit onderdeel staat in de eerste 2 jaren van je opleiding op het programma. In kleinere groepen en in gestructureerde situaties worden deelcompetenties geoefend die je nodig hebt om in de meer complexe situatie van het hele klasgebeuren goed te kunnen functioneren. Ze zijn dus een directe voorbereiding op je stage en zullen je helpen om met meer zelfvertrouwen de eerste stappen in het " lesgeven" te zetten. Je leert hier verschillende vaardigheden die nodig zijn om je klaspraktijk te ondersteunen. De volgende inhouden komen hierbij aan bod : - De belevingswereld van kinderen onderzoeken . - Verhalen kiezen , vertellen en verwerken . - Lesvoorbereidingen maken . - Doelen formuleren - Leren klashouden . - Inhouden en werkvormen kiezen en hanteren om betrokkenheid en welbevinden van kinderen te stimuleren . - Stereotype beeldvorming doorbreken. - Denken ontlokken bij kinderen . - Leren organiseren - Thematisch werken.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C02 Opvoeder.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C04 Organisator.
Toelichting:
Hoofdcompetenties * De student kan in gestructureerde , vereenvoudigde leersituaties gerichte , objectieve observaties uitvoeren en deze observaties ook interpreteren. * De student kan inhoudelijk en methodisch doordachte lessen opbouwen in een vereenvoudigde leercontext. * De student kan met de nodige ondersteuning in vereenvoudigde leercontexten werk-en leervormen gebruiken die de betrokkenheid en het welbevinden van kinderen kan stimuleren. * De student kan al zijn expressieve mogelijkheden benutten om op een boeiende manier verschillende soorten inhouden te bespreken of door te geven in een beperkte groep van medestudenten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Onuitgegeven materialen van de docenten.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

Naargelang de klemtonen die gelegd worden zal voor meer gestuurde of meer zelfstandige werkvormen gekozen worden. Er zullen ook keuzemogelijkheden worden ingbouwd. Er zal meestal in kleinere groepen gewerkt worden waarvan de samenstelling regelmatig verandert . Je eigen actieve inbreng en medewerking staat centraal. - groepswerk - praktische oefeningen - expressie-oefeningen - videobesprekingen - coöperatief leren - zelfstandig werk - hoekenwerk

A. Types

B. Omschrijving

* Permanente evaluatie : Voortaken en verwerkingsopdrachten. * Andere evaluatievormen : geïntegreerde proef Aanwezigheid tijdens didactische ateliers is verplicht! We verwachten hierbij een actieve participatie . Het niet deelnemen aan de DA kan leiden tot een tekort op dit opleidingsonderdeel ook in de derde examenperiode. Het deel permanente evaluatie is niet herneembaar in de derde examenperiode!
OA:
11267250
Code:
11267250
Vakcoördinator:
Anita De Rijdt
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands