Onderwijsbevoegdheid Engels - vakdidactiek (2006-2007)

Vakdidactiek Engels Vanuit een didactisch model komen de basisprincipes van het vreemdetalenonderwijs aan bod. Deze beginselen vinden hun toepassing in activiteiten rond woordenschat, taalstructuren en vaardigheden. De lesvoorbereiding speelt hierbij een sleutelrol.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Vakdidactiek Engels Als opvoeder en begeleider van leerprocessen - Studenten kunnen het didactisch model van de cursus toelichten. - Ze kunnen een degelijke lesvoorbereiding maken. - Ze kunnen een efficiënt verloop rond woordenschat en grammatica uittekenen en de basisnoties van het ‘vaardigheidsonderwijs’ toepassen. - Ze kunnen deze voorbereidingen uitvoeren in ‘micro-teaching’ en groepswerk.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten bezitten de volgende competenties:De studenten beheersen de basiswoordenschat en de elementaire structuren van het Engels, zoals deze in de middelbare school aangeboden worden. Ze beschikken over basisvaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- syllabus en collegenoties; - literatuurlijst - andere leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10255040
Code:
10255040
Vakcoördinator:
Werner Stijnen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Engels