veevoedertechnologie (2006-2007)

In een eerste deel van de cursus worden, na een korte historiek van de veevoedingssector en een indeling van de soorten voeders, de momenteel gebruikte veevoedergrondstoffen besproken. Dit deel gaat in op de algemene kenmerken van de grondstoffen, hun voederwaarde en toepassingsgebied. Ook komen de toevoegingsmiddelen aan bod, zoals bijvoorbeeld antibiotica en coccidiostatica, antioxidantia, enzymes, schimmelremmers en antibacteriƫle producten. Een volgend hoofdstuk beschrijft kort hoe nutritionisten voederformules samenstellen met behulp van computerprogramma's en databanken met informatie over alle mogelijke grondstoffen. De cursus spitst zich dan toe op de productie van voormengsels en mengvoeders en bespreekt de verschillende stappen in het proces en de apparatuur en installaties die hierbij te pas komen. Tenslotte gaat de cursus dieper in op de mogelijke effecten die de veevoeding kan hebben op de kwaliteit van vlees, melk en eieren. In het tweede deel worden eerst een aantal fysiologische kenmerken van honden en katten in vervand met voeding en vertering besproken. Er wordt kort ingegaan op de grondstoffen gebruikt in de petfood industrie, waarna de productie van droge en vochtige brokken in detail uitgelegd wordt. Tenslotte wordt het belang van de smakelijkheid van petfood toegelicht en worden de belangrijkste smakelijkheidstesten uitgelegd.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
 • C09 Kennis hebben van operationeel bedrijfsbeheer, beleid en strategie in een onderneming.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.
Toelichting:
- Studenten kunnen het belang van de veevoeding in de volledige voedselketen situeren. - Studenten kunnen de belangrijkste, wettelijk toegelaten grondstoffen geven en hun beperkingen en toepassingsmogelijkheden bespreken. - Studenten kunnen inschatten voor welke doeleinden de wettelijk toegelaten toevoegingsmiddelen gebruikt worden en hebben inzicht in de effecten van deze producten. - Studenten kunnen zich een beeld vormen van hoe een veevoederformule of een petfoodformule tot stand komt. - Studenten kunnen de verschillende stappen in het productieproces van veevoeding en petfood beschrijven en hebben inzicht in de technologische aspecten van het proces.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

- Van Campenhout Leen, 2006. Veevoedertechnologie. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03202650
Code:
03202650
Vakcoördinator:
Leen Van Campenhout
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands