Frans (2006-2007)

Verdieping en uitbreiding van de basisgrammatica en -woordenschat. Herhaling van uitbreidingsgrammatica: trappen van vergelijking, de Franse zin, voorzetsels, vraagstelling, vorming en gebruik werkwoorden (IP, PC, FS, IMPF, IMP, CP, FP, PR), persoonlijke voornaamwoorden ... Vakdidactiek Frans voor elke soort Franse les uit de basisschool, weliswaar op een creatieve, zelf bewerkte manier. Leerplannen (en eindtermen) Frans. Wekelijkse Franse leestekst over actuele thema's. Mondelinge taalvaardigheid in (eenvoudige) communicatieoefeningen. Cultuurverrijking: kennismaking met de Franstalige wereld.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen weet je dat je een totaal nieuw vak aanleert. Met behulp van de op de markt zijnde taalmethodes selecteer je inhouden, werkvormen en groeperingsvormen én je verwerkt die op een creatieve, persoonlijke manier. Je koppelt dit alles aan de doelstellingen van het Leerplan. Als inhoudelijk expert beheers je perfect de basisinhouden Frans van de lagere school. Je bent in staat om deze foutloos over te brengen aan kinderen van de lagere school in woordenschat-, spraakkunst- en vaardigheidslessen. Daarnaast kan je je mondeling en schriftelijk voldoende goed behelpen in een Franstalig milieu. Als cultuurparticipant kan je relevante infomatiebronnen raadplegen om je interesseveld rond Frankrijk en de Franstalige wereld te verruimen. Tevens blijf je op de hoogte van de actualiteit in de Franstalige wereld.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Inhoudelijk hebben alle studenten al een bepaalde voorkennis van de Franse taal. Ze beheersen de inhouden en vaardigheden van het Frans, nodig om in de basisschool Franse lessen te kunnen geven.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Handboeken volgens de handboekenlijst. Het elektronische leerplatform Toledo, waar de leesteksten worden geplaatst én de audioversie ervan, waar studenten vragen aan elkaar en aan de docent kunnen voorleggen (en beantwoorden) en waar de concrete lesinhoud van elk contactuur op voorhand wordt meegedeeld. Syllabus van de docent.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

Didactiek in begeleide zelfstudie en hoorcolleges. Grammatica en woordenschat in oefenpractica en elektronisch leerplatform. Communicatievaardigheid en cultuurverrijking in groepswerk en oefenpracticum.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

OA:
10250190
Code:
10250190
Vakcoördinator:
Christine Pardon
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Frans