Datacommunicatie (2006-2007)

Theoretisch deel:
 • Algemene basiskennis
 • Internetaccess en beveiliging
 • Sampling en telefonie
 • ISDN
 • RS232
Praktisch deel:
 • Lab bandbreedte
 • Lab sampling
 • Lab netbios
 • Lab wlan
 • Lab videoconferencing

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
Theoretisch deel:
 • De bachelor in elektromechanica kan in een duidelijke en begrijpbare taal uileggen en illustreren wat bandbreedte, S/N-verhouding, de invloed van fysisch medium precies betekenen.
 • Hij kan op eenzelfde wijze toestellen met een seriële interface koppelen met elkaar, waarbij hij eventuele fouten kan opsporen, aanduiden en corrigeren.
 • Hij kan een Internetverbinding voorzien via kabeldistributie of adsl, deze testen en eventuele fouten opsporen en corrigeren.
 • Hij kan een pc beveiligen met een firewall, anti-virussoftware en anti-spyware.
 • Hij kan duidelijk en in begrijpbare taal vertellen hoe een klassiek telefoonnetwerk is opgebouwd en kan eigen telefoontoestellen aansluiten op dit netwerk volgens de gangbare regels
 • Hij kan opsommen welke verschillende aansluitformules er zijn voor ISDN-lijnen, kan hiervan de verschillende extra mogelijkheden opsommen en kan al dan niet ISDN-toestellen op deze lijnen aansluiten en hanteren.
Praktisch deel:
 • De bachelor in elektromechanica kan de proeven voorbereiden doordat hij de nodige informatie verzamelt en de nodige berekeningen maakt.
 • Hij kan het op te lossen probleem zelfstandig definiëren en de verschillende oplossingsstappen gestructureerd weergeven.
 • Hij kan zelfstandig of in samenwerking met zijn collega studenten de nodige toestellen en componenten herkennen en selecteren zodat hij een correcte proefopstelling opbouwt.
 • Hij kan de verschillende gebruikte componenten op het Internet opzoeken waarbij hij de gevonden informatie kan verwoorden in een duidelijk begrijpbare technische taal.
 • Hij kan de werking van de proefopstelling in een gestructureerde en duidelijke taal uitleggen.
 • Hij kan de bekomen resultaten kritisch benaderen en de fouten detecteren en corrigeren.
 • Hij kan een verslag maken over de uitgevoerde proeven.
 • Hij kan het probleem definiëren, de doorlopen stappen structureren, conclusies trekken en verbanden leggen.
 • Hij kan eventuele problemen toelichten en uitleggen hoe hij deze heeft gecorrigeerd.
 • Hij kan alles neerschrijven in een duidelijk begrijpbare taal waarbij hij aantoont dat hij de technische woordenschat beheerst.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen
 • Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Diploma secundair onderwijs
 • Studenten bezitten de volgende competenties -Studenten moeten kunnen samenwerken -Studenten moeten zelfstandig kunnen werken -Studenten moeten basiskennis netwerken bezitten Zie Elektronica en communicatietechnieken 2EM

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
05210453
Code:
05210453
Vakcoördinator:
Patrick Dielens
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands