Milieuverontreiniging geluid (2006-2007)

De cursus geluid behandelt in een eerste gedeelte het begrip geluid als fysisch verschijnsel en gaat in op de courant gebruikte begrippen uit de geluidsleer en hun onderlinge verbanden. Er wordt tevens gedefinieerd wat lawaai is. Vervolgens wordt nagegaan wat voor de mens de nadelige effecten van lawaai zijn. Het derde en meest uitgebreide gedeelte van de cursus omschrijft hoe geluid en geluidshinder gemeten kan worden. De diverse types apparatuur worden besproken, evenals diverse schalen en - procedures om hinderlijke lawaaisituaties te beoordelen. Om bekomen meetresultaten te kunnen toetsen aan de wetgeving wordt in een volgend hoofdstuk de huidige reglementering inzake geluid besproken. Het laatste gedeelte van de cursus gaat kort in op diverse manieren om lawaai te beheersen en doet dit aan de hand van een aantal praktijkgerichte voorbeelden.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De chemist is in staat om op doordachte wijze een analyseproces van bemonstering tot eindrapportering uit te voeren zodat correcte en betrouwbare analyseresultaten bekomen worden.
 • C02 De chemist kan op adequate wijze technische installaties en apparatuur bedienen en beheren zodat hun efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid gegarandeerd zijn.
 • C03 De chemist is in staat om onder supervisie van een (wetenschappelijk) onderzoeker mee te denken en mee te werken om zo de praktische haalbaarheid en de efficiëntie van het wetenschappelijk onderzoek te verhogen.
 • C04 De chemist kan op doordachte en kritische wijze resultaten (waaronder waarnemingen) noteren, bundelen en verwerken om tot zinvolle en volledige besluiten te komen.
 • C05 De chemist kan op adequate wijze mondeling en schriftelijk communiceren om een optimale informatiedoorstroming te verzekeren.
 • C08 De chemist kan binnen zijn specialisatie de vigerende wetgeving vertalen naar reële situaties om wettelijk conform te werken.
Toelichting:
De student kan geluid als fysisch verschijnsel verklaren en kan de besproken begrippen uit de geluidsleer definiëren en toepassen en hun onderlinge verbanden afleiden. De student kan de werking van het oor voor het waarnemen van geluid beschrijven en kan de verschillende stadia van gehoorschade omschrijven en verklaren. De student kan de basiswerking van een geluidsmeter (sonometer) uitleggen en kan de diverse types gebruikte meetapparatuur met hun toepassingen beschrijven. De student kan de behandelde schalen en procedures voor de beoordeling van lawaai omschrijven, toepassen en vergelijken. De student kan voor een praktijksituatie een selectie uitvoeren van de benodigde meetapparatuur, de relevante meetgrootheden en de meetmodaliteiten. De student kent de Vlaamse en Belgische geluidswetgeving. Hij kan voor een praktijksituatie bepalen welke wetgeving van toepassing is en de van toepassing zijnde normen en voorwaarden toetsen aan meetresultaten. De student kent de principes van de diverse manieren om geluidshinder te bestrijden en kan deze concretiseren voor verkeerslawaai en industriële geluidshinder.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Schoone, K & Van Rumst, M (2006). Geluid. Onuitgegeven nota's bij de onderwijsactiviteit Geluid van het derde jaar Chemie, afstudeerrichting Milieuzorg. Katholieke Hogeschool Kempen, Departement G&C, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

Tijdens de contacturen wordt de leerstof op een systematische, interactieve manier aangebracht. Hierbij wordt gewerkt met powerpointpresentaties die bijkomend illustratief materiaal (foto's, filmpjes, simulaties) bevatten. Er wordt eveneens de mogelijkheid gegeven om oefeningen te maken. Een vakoverschrijdend groepswerk wordt in groepjes uitgewerkt. Het thema bevat aspecten van milieuwetgeving, ecotoxicologie en milieuverontreiniging. Als resultaat van het groepswerk wordt een PowerPointpresentatie gemaakt die aan de andere groepen en begeleidende docenten wordt voorgesteld.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

In het schriftelijk examen komt een variatie aan vraagvormen aan bod: definities formuleren en illustreren met voorbeelden, uitspraken evalueren op hun juistheid, meerkeuzevragen, open inzichtsvragen, rekenvragen, toepassingsvragen a.h.v. reële metingen... Het vakoverschrijdend groepswerk wordt beoordeeld via permanente evaluatie en telt voor 10% van de punten mee. Tijdens de contacturen krijgen de studenten de gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van oefeningen. Ook buiten de lesuren en per mail kunnen steeds vragen gesteld worden. Oplossingen van de oefeningen worden op Toledo ter beschikking gesteld, evenals de powerpointpresentaties en andere bijkomende informatie van het OA.
OA:
06020482
Code:
06020482
Vakcoördinator:
Kristien Schoone
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands