Energie 1 (2006-2007)

- thermodynamische systemen, arbeid en warmte - gedrag van materie bij stijgende temperatuur: uitzetting en fasediagram - nulde hoofdwet van de thermodynamica en calorimetrische berekeningen - toestandsveranderingen en toestandsdiagrammen van ideale gassen - eerste hoofdwet van de thermodynamica - kringprocessen en verbrandingsmotoren - tweede hoofdwet van de thermodynamica - toestandsdiagrammen van reële fluïde met gebruik van thermotechnische tabellen - oefeningen met systematische probleemaanpak

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Technische dossiers samenstellen.
Toelichting:
- De bachelor in elektromechanica kan begrippen, wetten en relaties tussen grootheden, waarbij hij/zij rekening houdt met de toepassingsvoorwaarden, beschrijven, uitleggen, formuleren en herkennen. - De bachelor in elektromechanica kan verbanden en verschillen tussen grootheden of begrippen schematiseren. - De bachelor in elektromechanica kan doelen, voorwaarden en soorten problemen herkennen en kan handelingen kiezen en toepassen die leiden tot een oplossing. - De bachelor in elektromechanica kan verbanden leggen tussen feitelijke en procedurele kennis, waarbij hij/zij rationeel denkstappen kiest in het oplossingsproces en kritisch reflecteert op uitwerking en resultaat. - De bachelor in elektromechanica kan uitleg en verklaringen van begrippen, methoden voor oefeningen en de gevolgde oplossingsweg bij toepassingen gestructureerd en volledig noteren. - De bachelor in elektromechanica kan toestandsdiagrammen tekenen en uitleggen en kan verschillende soorten overgangen en toestanden weergeven en onderscheiden in verschillende soorten diagrammen. - De bachelor in elektromechanica kan (de zin van) energiestromen en veranderingen van toestandsgrootheden bepalen uit probleemomschrijvingen, kan ze berekenen, voorstellen in en afleiden uit toestandsdiagrammen en kan verbanden leggen tussen beide. - De bachelor in elektromechanica kan verzadigings- en stoomtabellen gebruiken. Hij/zij kan uit gegeven informatie afleiden welke tabel moet geraadpleegd worden, kan de nodige gegevens correct opzoeken en gebruiken in berekeningen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Diploma Secundair onderwijs Studenten bezitten de volgende competenties - Geen

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

BEIRINCKX, Lieve, 2006. Energie 1. Niet gepubliceerde cursus, Geel, KHKempen BAELMANS, M. en VAN DEN BRANDEN, G., 2004. Thermotechnische tabellen. Leuven. Acco, 36 p. ANGENON, Antoine, Werken met Grootheden en Wettelijke Eenheden. Brugge, die Keure, 136 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

interactieve doceervorm met individuele coaching bij het zelfstandig uitwerken van oefeningen

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
05210365
Code:
05210365
Vakcoördinator:
Lieve Beirinckx
Semester:
2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands