Frans (2006-2007)

De woordenschat, grammatica en klankleer veranker je en breid je verder systematisch uit. Kennis, vaardigheden en didactiek komen geïntegreerd aan bod in modules waarvan de inhoud kan wijzigen volgens de actualiteit en de inbreng van de studenten.De invalshoek is " La Francophonie" in de ruime zin van het woord.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als inhoudelijk expert en onderzoeker ben je in staat om: * je kennis ( woordenschat, grammatica en cultuur) zelfstandig verder uit te breiden en te verdiepen * de verworven kennis te integreren in je actief taalgebruik * informatie op te zoeken en kritisch te verwerken via vakliteratuur Als cultuurparticipant: * verwerf je zelfstandig informatie over de historische en huidige rol van de Franse taal en cultuur in de wereld * verwerf je zelfstandig informatie over de interculturele verschillen tussen Franssprekende landen en hun relatie met het Frans * de verworven informatie verwerk je en communiceer je op een didactisch verantwoorde wijze aan je medestudenten * kan je Franse cultuur integreren in je lessen * volg je de actualiteit op en kan je gemotiveerd een persoonlijk standpunt innemen Als opvoeder en begeleider van leer-en ontwikkelingsprocessen: * wek je interesse op bij je leerlingen voor diversiteit van culturen * zorg je er voor dat leerlingen succeservaringen beleven bij het leren van een vreemde taal * creëer je een rijke leeromgeving Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen * stel je een synthesetoets op die beantwoordt aan de principes van het vreemdetalenonderwijs * ben je in staat om gedifferentieerd te werken * integreer je nieuwe media in je lessen Als innovator: * kan je kritisch reflecteren * stuur je je voortdurend bij op gebied van inhoud en methode * geef je blijk van een ingesteldheid tot levenslang leren Als lid van een schoolteam: * kan je afspraken maken en hou je je er aan ( o.a. groepswerk) * kan je leiding geven en teamgericht werken * overleg je regelmatig met je mentoren en wissel je ervaringen uit Als lid van een onderwijsgemeenschap: * weet je waar je informatie kan vinden over onderwijs * volg je de onderwijsactualiteit op

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je kan je uitdrukken in het Frans zowel schriftelijk als mondeling. Je beheerst de leerstof van het eerste en het tweede jaar Baso.

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

* Artikels en teksten, collegenotities * Zelfgezochte artikels * Handboeken, zie boekenlijst * Bibliotheek en vakbibliotheek * Audiovisueel materiaal * Gebruik van internet

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • stage
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

schriftelijk en mondeling examen in januari: 40% permanente evaluatie: 60%
OA:
11261590
Code:
11261590
Vakcoördinator:
Birgit Van De Mieroop
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Frans