Eindwerk - scriptie, voordracht & verdediging (2006-2007)

Het afstudeerproject biedt de studenten de kans om zelfstandig een afgelijnd onderwerp te behandelen. Zij kunnen zo de aangeleerde kennis en verworven competenties toetsen in de praktijk. Bovendien krijgen ze de gelegenheid om over hun onderwerp schriftelijk en mondeling te rapporteren in hun afstudeerproject en een openbare verdediging met interne en externe juryleden uit het werkveld. Logistiek Management: In de loop van het tweede en het derde jaar van je studies stelt de student een portfolio samen. Het portfolio bestaat uit een selectie van materiaal, teksten en beschouwingen die een beeld geven van de wijze waarop de student bepaalde opdrachten heeft uitgevoerd tijdens zijn studies. Daarmee verschaft hij inzicht in de door hem bereikte competenties. De studenten krijgen in de loop van het tweede en het derde jaar opdrachten die ze moeten uitvoeren. Die opdrachten kunnen vrij divers zijn. Voorbeelden - uitdieping van een concreet onderwerp in het kader van een onderwijsactiviteit; - verslagen (eventueel in verschillende talen) van allerhande activiteiten georganiseerd in het kader van de opleiding (seminaries, binnen- en buitenlandse gastsprekers, bezoeken…); - organisatie van een activiteit binnen de optie Logistiek Management. De studenten krijgen tijdig uitgebreide informatie over de doelstellingen en inhoud van de opdrachten van de verantwoordelijke lectoren. Bovendien ontvangen zij van hen schriftelijke richtlijnen over hoe ze de opdracht moeten uitvoeren, het tijdschema en de vormgeving. Een belangrijk onderdeel van het portfolio is het stageverslag. Dit verslag bevat minstens volgende onderdelen: - beknopte voorstelling van het stagebedrijf met o.a. situering van de stage (plaats); - beschrijving van de activiteiten/het project waaraan de student heeft meegewerkt. In dit onderdeel legt de student ook de relatie tussen ‘zijn stage’ en de andere ‘opleidingsonderdelen’ van het opleidingsprogramma (relatie met de ‘vakken’, andere portfolio-opdrachten, bedrijfsbezoeken, seminaries…); - besluit met vermelding van o.a. de competenties die de student tijdens de stage heeft verworven;bijlagen (o.a. het logboek, gebruikte en/of zelf opgestelde ‘documenten’ die onontbeerlijk zijn voor de beschrijving van de activiteiten/het project. De resultaten van de opdrachten en het stageverslag worden geïntegreerd in een digitaal portfolio.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Het afstudeerproject biedt de mogelijkheid om diverse technische, professionele, communicatieve en sociale vaardigheden (verder) te ontwikkelen. De student bestudeert een onderwerp, doet het vereiste opzoekingswerk, maakt een synthese en geeft voorbeelden uit de( stage)praktijk. Hij houdt hierbij rekening met de discretie en geheimhouding vereist op de stageplaats. De student rapporteert mondeling en schriftelijk over zijn onderwerp. Hij presenteert en verdedigt zijn afstudeerproject voor een jury die is samengeteld uit lectoren en vertegenwoordigers van het werkveld. Het eindwerk biedt een belangrijk referentiepunt bij sollicitaties. Logistiek Management: Met het portfolio toon je aan welke competenties je tijdens je studies hebt verworven. Door het hanteren van het portfolio ontwikkel je ook vaardigheden, houdingen en inzichten die vereist zijn voor het verdere verloop van je studie. Het portfolio biedt ook de mogelijkheid om diverse technische, professionele, communicatieve en sociale vaardigheden (verder) te ontwikkelen. Met het samenstellen van het portfolio zelf toon je specifiek aan dat: - je kan beoordelen welke informatie essentieel is in een logistieke omgeving; - je deze gegevens efficiënt kan verzamelen vanuit betrouwbare en relevante bronnen; - je informatie kan presenteren en rapporteren in meerdere talen; - je hiervoor de gepaste ICT-tools kan gebruiken; - je beroepsgebonden informatie en relevante gegevens kritisch kan analyseren en interpreteren. Je presenteert en verdedigt jouw portfolio voor een jury die is samengeteld uit lectoren en vertegenwoordigers van het werkveld.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student moet het eerste en tweede jaar van de opleiding met succes hebben beëindigd.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • begeleide zelfstudie
 • stage

B. Omschrijving

A. Types

 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
02243370
Code:
02243370
Vakcoördinator:
Marieke Van Beylen
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands