Ontwikkelingspsychologie (2006-2007)

Ontwikkelingspsychologie De verschillende leeftijden in de ontwikkeling worden systematisch besproken. Zowel de motorische, cognitieve, emotionele en psychische ontwikkeling wordt op elke leeftijd besproken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
Toelichting:
De menselijke levensloop kunnen opvatten als een continue ontwikkeling. Leeftijdsgebonden factoren kennen en herkennen Verbanden leggen tussen verschillende ontwikkelingsgebieden met een gepaste leeftijdsspecifieke aanpak in de praktijk

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Cursus eerste jaar ontwikkeling

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

De Bot Liesbet, 2005, Ontwikkelingspsychologie, niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel Feldman (2004)Ontwikkelingspsychologie pearson Education

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Op het examen worden gesloten vragen gesteld waarop een kort antwoord mogelijk is. Alle antwoorden worden door de student overgebracht op één antwoordblad. De aangeleerde begrippen en inzichten worden toegepast in beroepsspecifieke oefeningen. Casussen, meerkeuzevragen, waar of niet waar en wat hoort bij elkaar zijn vaak voorkomende vragen.
OA:
06022363
Code:
06022363
Vakcoördinator:
Liesbet De Bot
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands