technisch project + buitenl. Studiereis (2006-2007)

Op vrij zelfstandige basis dient een multidisciplinair technisch probleem te worden geanalyseerd en opgelost. De nadruk wordt gelegd op het systematisch en op het wetenschappelijk handelen: er worden systematisch vergaderingen georganiseerd (waarbij de taakverdeling vastligt), er dient een planning en een logboek te worden gemaakt, de bevindingen dienen wetenschappelijk onderbouwd te zijn, er wordt achteraf een projectverslag (opgesteld volgens de 'huisstijl') en een presentatie voorgesteld. Een deel van de evaluatie staat op een verslag van een bedrijfsbezoek tijdens de buitenlandse reis.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 05. Leiding geven
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen
 • 04. Onderzoek probleemgestuurd kunnen initiëren

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Om het project tot een goed einde te brengen dient de student een open houding te hebben voor techniek en wetenschap en is 'niet geziene leerstof' een uitdaging en geen hinderpaal om het project aan te vatten.

A. Type

 • Andere: sterk afhankelijk van het onderwerp

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • permanente evaluatie
 • projectwerk
 • peer assessment

B. Omschrijving

De docent 'coacht' en volgt de voortgang onder andere d.m.v. verslagen van de vergadering, de planning en het logboek.
OA:
03201700
Code:
03201700
Vakcoördinator:
Vic Jacobs
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands