Onderwijsbevoegdheid Engels (2006-2007)

De cursus biedt een verdieping aan met grotendeels dezelfde basisingrediënten als in de cursus van het eerste jaar. Voor woordenschat staan andere woordvelden op het menu en in het deel grammatica worden ook meer genuanceerde taalstructuren belicht. In het culturele luik staat de U.S.A. centraal, zowel in historisch als in cultureel opzicht. Bij de activiteiten rond taalvaardigheden, wordt aandacht besteed aan andere tekstsoorten en meer complexe taalsituaties. Hierbij gaan de zelfstandige activiteiten deels uit van begeleide zelfanalyse. Voor literaire teksten richten we ons op poëzie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C08 Partner van externen.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als inhoudelijk expert - Studenten kunnen de basiswoordenschat deel 2 actief gebruiken. - Ze kunnen zelfstandig en gericht aan woordenschatuitbreiding werken. - Ze kunnen de uitgediepte aspecten van de grammatica verklaren, toepassen en didactisch 'vertalen'. - Ze kunnen de elementaire aspecten van de woordleer verklaren. - Ze beheersen de vaardigheden in meer complexe taalsituaties.. - Ze kunnen de literaire werken die in de cursus aan bod komen, toelichten. - Ze kunnen deze literaire analyse toepassen op andere werken. Als cultuurparticipant - Studenten kunnen informatie over de belangrijke fasen uit de Britse en Amerikaanse geschiedenis opzoeken en toelichten. - Ze kunnen de aspecten van 'USA Today' die in de cursus aan bod komen, presenteren en verklaren. - Ze zijn bereid om kennis te maken met Engelstalige poëzie. Als organisator - Studenten kunnen multimedia en ICT gebruiken in presentaties die ze in groep voorbereiden en voorbrengen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten bezitten de volgende competenties:- cf. competenties Engels 1 Baso.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

- syllabus en collegenotities; - literatuurlijst; - andere leermiddelen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De begeleiding bestaat uit groepsbegeleiding tijdens contacturen en individuele begeleiding bij presentaties en andere mondelinge vaardigheden en ook bij schriftelijk werk.
OA:
10254240
Code:
10254240
Vakcoördinator:
Werner Stijnen
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Engels