Onderwijsbevoegdheid Engels (2006-2007)

De cursus biedt een basispakket van taal- en cultuurkennis aan met een centrale plaats voor de taalvaardigheden. Het onderdeel woordenschat voorziet in een zelfstudiepakket basiswoordenschat en een pakket woordenschatuitbreiding. In het deel grammatica worden de basisregels opgefrist. Darnaast komen de elementaire beginselen van de uitspraakleer aan bod. Lezen, luisteren, spreken en schrijven krijgen veel aandacht in de cursus. Wat het ruimere cultuurkader betreft, worden maatschappelijke aspecten van het Verenigd Koninkrijk belicht. Tenslotte is er ook plaats voor de beginselen van de literaire analyse. Zij worden toegepast op het kortverhaal en de roman.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als inhoudelijk expert - Studenten beheersen de basiswoordenschat op actieve wijze. - Ze kunnen zelfstandig aan woordenschatuitbreiding werken. - Ze kunnen de elementaire grammaticale structuren correct toepassen en verklaren. - Ze kunnen de elementaire regels van de klankleer toelichten en fonetisch schrift lezen en schrijven. - Ze beschikken over een natuurlijke en 'homogene' uitspraak. - Ze kunnen de taal die in de cursus wordt gebruikt correct spellen. - Ze begrijpen het mondelinge en schriftelijke taalmateriaal dat wordt aangeboden en ze kunnen zich zowel mondeling als schriftelijk vlot uitdrukken.- Ze kunnen de literaire werken die aan bod kwamen, toelichten. - Ze kunnen de verworven literaire leesvaardigheid toepassen op andere werken. Als cultuurparticipant - Studenten kunnen de maatschappelijke thema's over het Verenigd Koninkrijk uit de cursus toelichten. - Ze kunnen zich informeren over 'UK Today'. - Ze zijn bereid om kennis te maken met Engelse literatuur en met andere kunstvormen. Als organisator - Studenten kunnen in groep eenvoudige opdrachten organiseren en presenteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten bezitten de volgende competenties:De studenten beheersen de basiswoordenschat en de elementaire structuren van het Engels, zoals deze in de middelbare school aangeboden worden. Ze beschikken over basisvaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

- syllabus en collegenoties; - literatuurlijst - andere leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De begeleiding gebeurt zowel tijdens contacturen als tijdens momenten van individuele feedback. Deze laatste is zowel schriftelijk als mondeling.
OA:
10254040
Code:
10254040
Vakcoördinator:
Werner Stijnen
Semester:
1+2
Studiepunten:
8
Onderwijstaal:
Engels