Vraagstukken i.v.m. juridische dienstverlening (2006-2007)

Huurrecht: · basis huurwetgeving · sociale huur Strafrecht Vreemdelingenrecht Minimumvoorzieningen Ziekte en invaliditeit

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
 • C04 De MA integreert de ethische dimensie in zijn handelen.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.
 • C08 De MA draagt bij aan de identiteit en de ontwikkeling van het beroep en aan de ‘neergeslagen praktijktheorie’ in het werkveld.
 • C09 De MA maakt mensen wegwijs in het netwerk van sociale organisaties , sociale voorzieningen en sociale arrangementen.
Toelichting:
Bij het bepalen van de competenties voor juridische dienstverlening zijn hoofdzakzelijk C2,C3 en C9 belangrijk. Studenten dienen een parate kennis te hebben van juridische basisbegrippen. De begrippen moeten in gewone mensentaal kunnen omgezet worden. De verschillende rechtsinhouden die in de opleiding aan bod komen en voor het doelpubliek relevant zijn moeten zij kunnen integreren. In een cliëntensituatie moeten zij de juridische hulpvragen herkennen en indien nodig acties ondernemen in het voordeel van de client. Het verhaal van hun client moeten zij in een dossier kunnen opvolgen. Bronnenmateriaal zoals wetboek, Sociale Gids ea moeten hierbij kunnen geraadpleegd worden wanneer het nodig is. Essentieel is dat zij mensen kunnen helpen om op basis van het recht tot een goede oplossing te komen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Buiten de kennis die zij in hun opleiding in de andere rechtsdomeinen hebben verworven is geen voorkennis vereist.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Boonen.J.,ea, Recht voor welzijnswerkers, Mechelen, Kluwer, 2006. Vandeberg An, 2006, Niet gepubliceerde cursus ivm strafrecht, KH Kempen Geel. Vandeberg An, 2006, Niet gepubliceerde cursus ivm minimumvoorzieningen, KH KempenGeel. Van Oekel Jo, 2006, Niet gepubliceerde cursus ivm huur, vreemdelingenrecht , KH Kempen Geel. Briers Ilse, 2006, Niet gepubliceerde cursus ivm ziekte en invaliditeit, KH Kempen Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
04232050
Code:
04232050
Vakcoördinator:
Jo Van Oekel
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands