Capita selecta (2006-2007)

capita selecta bevat sociologie en psychologie. Sociologie behandelt volgende thema's: - psychosociale klachten per leeftijd - systeemtheorie - theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid - preventieschema van de Cauter - stafrecht- bemiddelingsrecht – herstelrecht - agressie bij jongeren + geweld op tv - invloed van éénouder gezin op kind en samenleving - bepalen van grensgedrag in groep (cf. Moord joe van holsbeek) - van traditioneel naar modern gezin - sensibliseringsmethodes - huiselijk geweld (+ preventie) - ongelijkheid in ons onderwijssysteem In het systeemdenken worden er een aantal belangrijke basisbegrippen aangebracht. De studenten krijgen praktijkgericht een inzicht in systemen en wetmatigheden, grenzen, homeostase, feedback, functie van symptoomgedrag en de link met gezondheid.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C04 Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Paesschierssens Inge. (2006) onuitgegeven nota's bij de cursus capita selecta van het derde programmajaar bachelor in de verpleegkunde afstudeerrichting sociale verpleegkunde.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • paper/werkstuk
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Tijdens en na de lessen en via de mail
OA:
03298401
Code:
03298401
Vakcoördinator:
Jo Peeters
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands