Ontwikkeling (2006-2007)

Verschillende ontwikkelingsproblematieken en ergotherapeutische methodieken komen aan bod: autisme, ADHD, verstandelijke beperking, schrijfproblemen, denkontwikkeling. De studenten maken kennis met de belevingswereld van deze doelgroepen en verwerven inzicht in de ergotherapeutische hulpvraag. Mogelijke behandlingsstrategieën en bruikbare methodieken in de ergotherapeutische hulpverlening woden uitvoerig bestudeerd. De studenten bestuderen een thematiek binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap vertrekkend van een vraagstelling.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De ergotherapeut is in staat om via dossierstudie en ergotherapeutisch assessment een kwalitatief (be)handelplan uit te schrijven op maat van de cliënt.
 • C02 De ergotherapeut kan op basis van basiswetenschappelijke kennis en/of evidenced besed practice het (be)handelplan uitvoeren en begeleiden waarbij er bijzondere aandacht is voor het continue bijsturen van het proces.
 • C04 De ergotherapeut kan zich als deskundig beroepsuitoefenaar profileren in een multidisciplinair behandel- en/of zorgteam om op een adequate wijze samen te werken in een cliëntgericht volgsysteem.
 • C05 De ergotherapeut kan wetenschappelijke informatie zelfstandig verwerven en verwerken om zichzelf een proces van levenslang leren eigen te maken.
 • C06 De ergotherapeut kan op adequate wijze verschillende communicatieprincipes vlot toepassen en is in staat te interveniëren op het communicatieniveau van de cliënt en het cliëntsysteem.
Toelichting:
Ontwikkeling theorie: Studenten kunnen handelingsprogamma's voor specifieke doelgroepen binnen het terrein van de ontwikkelingsproblematiek uitwerken, gebruik makend van de aangebrachte methodieken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Competenties behorende bij OO eerste jaar ontwikkelingsproblematiek. In het tweede semester: competenties horende bij OO pathologie ontwikkeling

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Maes Diane, 2006, Ontwikkelingsproblematiek, Verstandelijke handicap. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. Maes Diane, 2006, Ontwikkelingsproblematiek. Eigen initiatiefmodel. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. Daems Jo, 2006, Ontwikkelingsproblematiek, Autisme. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. Daems Jo, 2006, Ontwikkelingsproblematiek, Schrijfproblemen. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. Daems Jo, 2006, Ontwikkelingsproblematiek, ADHD. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. Semesterabonnementen 2006-2007

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • discussieseminarie
 • elektronisch leerplatform
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • individuele taak
 • projectwerk
 • peer assessment

B. Omschrijving

Op het examen worden open en gesloten vragen gesteld waarop een kort antwoord mogelijk is, soms opsommingen, soms verduidelijkingen. De aangeleerde begrippen en inzichten worden toegepast in beroepsspecifieke oefeningen.
OA:
06022360
Code:
06022360
Vakcoördinator:
Jo Daems
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands