Scriptie (2006-2007)

De bedoeling van de scriptie is om aan het einde van uw opleiding een bepaald probleem te bestuderen, verder uit te diepen, hierover na te denken en hiervan een schriftelijke weergave te presenteren. Dit probleem moet aan volgende criteria voldoen: - Verpleegkundig relevant voor de gekozen afstudeerrichting - Praktische relevantie - en/of link met de verpleegkundige praktijk - Met wetenschappelijke literatuur te onderbouwen zijn Dit kan op volgende wijzen: - een individueel project - een groepswerk - op vraag van derden kan een student of meerdere studenten meewerken aan een vorm van wetenschappelijk onderzoek ( PWO , vraag van instellingen... , ea) Binnen ons departement vinden wij dat de relevantie naar de verpleegkundige praktijk daarin een belangrijke plaats dient in te nemen. Wel blijft het altijd een samengaan tussen verpleegkunde als praktische discipline en verpleegkunde als wetenschappelijke discipline. Afhankelijk van het probleem kan de verhouding praktijk- /-wetenschap wel verschillen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C22 Actief bijdragen tot de profilering van het beroep.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

basismodules BNb in de Sociale Gezondheidszorg

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

- Voor de bibliografische referenties , opmaak enz. volg je de stijlwijzer van de KHK - Qua dactyligrafische verwerking gelden de BIN-normen;
- Meysmans H & Vanderhoeven J.L. (2004). Paper,project of scriptie. Van muisklik tot tekst. (Zesde volledig herziene uitgave ), Leuven/Voorburg : Acco,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

 • presentatie
 • projectwerk

B. Omschrijving

De eerste lezer focust op procesevaluatie; de tweede lezer op productevaluatie. Samen met de derde lezer beoordelen zij als college unaniem de presentatie, de vorm en het product. Bij discussies over evaluaties is de visie van de derde lezer beslissend. De derde lezers bewaken ook dat in de verschillende jury's de criteria op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd en toegepast. De eerste lezer De eerste lezer wordt gekozen en gevraagd door de student. De eerste lezer is een verpleegkundige uit het werkveld die goed met het onderwerp vertrouwd is en hier enige expertise omtrent bezit. Deze lezer begeleidt duidelijk het proces van het tot stand komen van de scriptie. De eerste lezer heeft ook de bevoegdheid om tijdens het jaar het onderwerp aan te passen of bij te sturen in functie van de praktische mogelijkheden en/of moeilijkheden tijdens het proces. De tweede lezer De tweede lezer wordt door de opleidingsverantwoordelijke aangeduid en heeft als functie het eindproduct door te nemen en in zijn geheel en van op een zekere afstand te evalueren. De tweede lezer is een docent betrokken bij de opleiding en is onafhankelijk tijdens het proces van het afstudeerproject. De tweede lezer doet aan productevaluatie. De derde lezer De derde lezer vormt samen met de 2 andere lezers de jury bij de presentatie. Hij/zij heeft een coördinerende/organiserende functie bij de presentaties. Hij/zij heeft een belangrijke adviserende stem bij de evaluatie.
OA:
07284320
Code:
07284320
Vakcoördinator:
Dirk Van Gestel
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands