Anatomie en fysiologie (2006-2007)

Anatomie en fysiologie van de verschillende orgaanstelsels Chemie en biochemie(atomen,moleculen,zuur-base en biologisch belangrijke moleculen ) Inleiding in de farmacologie. Inleiding in de pathologie: Shock,Temperatuurregulatie Bij het bestuderen van de bouw en het functioneren van het gezonde menselijke lichaam gaan we telkens eerst de bouw van een bepaald orgaan of systeem bekijken (macroscopisch en vervolgens microscopisch-histologisch) om zo de functie beter te begrijpen. Omdat het bewaken van vooral de vitale functies zo belangrijk is (verpleegkundigen zijn de eerste observatoren van de patiënt) wordt er extra aandacht gegeven aan het ademhalingsstelsel, het hart- en bloedvatenstelsel, het spijsverteringsstelsel, het zenuwstelsel en het excretiestelsel.De geïntegreerde biochemie sluit zeer nauw aan bij de fysiologie. Het gaat vooral om algemene inzichten in de water- en zouthuishouding, en het zuur-base-evenwicht. Verder ingegaan op de belangrijkste laboratoriumbepalingen en op de bloedgroepserologie.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
Toelichting:
De student heeft goede basiskennis over de bouw en het functioneren van het gezonde menselijk lichaam: de student kent de anatomie en de fysiologie van de verschillende orgaanstelsels, met speciale aandacht voor het bewaken van de vitale functies. De student kan de correcte medische terminologie (Latijnse termen) hanteren en de daaruit afgeleide termen en begrippen verklaren. De student verwerft inzicht in de samenhang en superpositie van de verschillende inwendige organen en orgaanstelsels, o.a. in functie van heelkundige ingrepen.en kan deze schematisch weergeven . De student kan de regeling van de verschillende chemische , biochemisch en fysiologische processen beredeneren. Zo kan hij frequent voorkomende verstoringen van de normale chemie en fysiologie (met inbegrip van zuur-base verstoringen) begrijpen en aan de patiënt uitleggen. Het helpt hem ook om verantwoorde verpleegkundige handelingen te stellen. De student kan de basisprincipes van fysiologie praktisch linken aan farmacologische aangrijpingspunten en werkingsmechanismen. Hij verwerft op deze manier ook inzicht in de klassen van de geneesmiddelen .

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • handboek
  • cursus
  • audiovisueel materiaal
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Verplichte literatuur syllabus ( bevat ook afdrukken van de Power Point Presentatie ) Handboek :L.L Kirchman : Anatomie en fysiologie van de mens Elsevier Gezondheidszorg . Gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium 2005 Belgisch centrum voor Farmacotherapeutische informatie

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
09286040
Code:
09286040
Vakcoördinator:
Annemie Buelens
Semester:
1
Studiepunten:
7
Onderwijstaal:
Nederlands