Regeltechniek (2006-2007)

-Inleiding: historiek en algemene begrippen -Grondbegrippen in verband met regeltechniek -Regeltechnische studie van processen: - nulde, eerste, tweede orde processen - derde en hogere orde processen - dode tijd - integrator en differentiator -Regelaar: - aan-uit-regelaar - drie standen regelaar - P, PI, PD, PID-regelaars: begrippen, offset, integratietijd, differentiatietijd - pneumatische, hydraulische, elektrische en digitale uitvoeringen van regelaars - Corrigerende organen: - algemene begrippen - regelkleppen: uitvoeringsvormen, Kv-factor, inherente en bedrijfskarakteristieken, materiaalkeuze, -geluid, klepstandstellers -Regelkringen: - evaluatie- en optimaliseringscriteria - P-regelaar in regelkring: begrip offset - praktische instelregels - regelstrategieën: vaste waarde regeling, verhoudingsregeling, kaskaderegeling - Proces- en instrumentatieschema's.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C09 Zelfstandig elektromechanische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektromechanische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen oplossen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
-De bachelor in elektromechanica kan het begrip terugkoppeling uitleggen/afleiden/verklaren met een voorbeeld. -De bachelor in elektromechanica kan processen identificeren aan de hand van een stapresponsie -De bachelor in elektromechanica kan de definities van de aan/uit; PID-regelaar uitleggen en toepassen. -De bachelor in elektromechanica kan uitvoeringsvormen van regelaars uitleggen en principieel tekenen. -De bachelor in elektromechanica kan de behandelde aspecten van een regelklep uitleggen -De bachelor in elektromechanica kan de keuze en de berekening van een regelklep maken en beoordelen -De bachelor in elektromechanica kan practische instelregels voor regelkringen toepassen -De bachelor in elektromechanica kan P&ID-schema's uitleggen en tekenen -De bachelor in elektromechanica kan optimalisatiecriteria voor afregelingen uitleggen en toepassen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis mechanica,elektriciteit, wiskunde.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Praktische regeltechniek, K. Devocht Regelkleppen, K. Devocht

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • elektronisch leerplatform
 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210402
Code:
05210402
Vakcoördinator:
Kris Devocht
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands