Muzikale opvoeding (2006-2007)

In dit tweede jaar van de opleiding bekijken de studenten de mogelijkheden van musiceren met andere muzikale aspecten zoals bv. Melodische vorming, vormbeleving, musiceren met materialen en bewegend musiceren. Gedurende het ganse jaar wordt er geoefend op blokfluitspel en zingen.De muzieklessen worden meer open getrokken naar Muzische Vorming in het algemeen door 2 muzische dagen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Uiteraard blijven de doelstellingen die in het eerste jaar ILLO bereikt zijn, ook in het tweede jaar van de opleiding gelden. -De studenten kunnen vlot zingen en spelen op de blokfluit en zo hun basisrepertorium van kinderliederen uitbreiden -De studenten kunnen correct een lied aanleren en op gepaste wijze leiding geven aan een zingende en musicerende klas. -De studenten kunnen een lied analyseren naar liedvorm en motiefverwerking. -De studenten kunnen werkvormen rond het beluisteren van klassieke muziek omschrijven en toepassen in een les. -De studenten creatief musiceren en experimenteren met kosteloos materiaal. -De studenten kunnen een tiental speel- en bewegingsliederen aanwenden in een muziekles. -De studenten de klankeigenschappen herkennen en benoemen en hieraan enkele spelvormen koppelen. -De studenten kunnen gebruik maken van didactisch materiaal, nodig voor een muziekles, en het nut hiervan inschatten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - 1 ILLO Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: - 1 ILLO Studenten bezitten de volgende competenties: - 1 ILLO

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

-Sannen Sandra, 2004, Musiceren in de basisschool, Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, p. 40 -Sannen Sandra, 2004, Liedbundel. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, p. 31 -Sannen Sandra, 2004, Uitgewerkte lessen - klassieke muziek beluisteren, Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, p. 28 -Sannen Sandra, 2004, Uitgewerkte lessen - musiceren met materialen, Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, p. 27

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10250211
Code:
10250211
Vakcoördinator:
Sandra Sannen
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands