Pathologie fysische revalidatie (2006-2007)

In Pathologie Fysische Revalidatie worden de ruggenmerg-, radiculaire- en perifere zenuwletsels besproken waarbij een goed begrip van de functionele weerslag centraal staat. Vervolgens komen de belangrijkste traumata en degeneratieve aandoeningen van de ledematen aan bod met de medische behandelingsprincipes. De klemtoon ligt op de medische terminologie en de belangrijkste symptomen. Ten slotte wordt de amputatie met de medische verwikkelingen bestudeerd.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De ergotherapeut is in staat om via dossierstudie en ergotherapeutisch assessment een kwalitatief (be)handelplan uit te schrijven op maat van de cliënt.
 • C02 De ergotherapeut kan op basis van basiswetenschappelijke kennis en/of evidenced besed practice het (be)handelplan uitvoeren en begeleiden waarbij er bijzondere aandacht is voor het continue bijsturen van het proces.
 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
Toelichting:
De studenten kunnen een correct en precies beeld schetsen van de weerslag van pathologie op de motoriek, de sensibiliteit en de continentie en dit theoretisch onderbouwen. De studenten kunnen de medische problemen en prognose schetsen van ruggenmerg- en zenuwletsels. De studenten kunnen correct de medische terminologie uitleggen aan patiënten. De studenten kunnen de belangrijkste symtomen, de verwikkelingen en de behandelingsprincipes van traumata en slijtage thv de ledematen schetsen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben volgende onderwijsactiviteiten succesvol gevolgd : - Anatomie en Fysiologie van het Bewegingsapparaat uit 1ER/1OR - Anatomie en Fysiologie van het Zenuwstelsel uit 1ER/1OR

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

VAN DROOGENBROEK, F., 2005. Pathologie Fysische Revalidatie. Niet gepubliceerde cursus, Geel, KHKempen. COELHO, 2003. Zakwoordenboek der Geneeskunde. Zevenentwintigste geheel herziene druk, Doetinchem, Elsevier Gezondheidszorg, 937p

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • begeleide zelfstudie
 • hoorcollege
 • discussieseminarie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
06022761
Code:
06022761
Vakcoördinator:
Mark Lissens
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands