Religie, zingeving en levensbeschouwing (2006-2007)

- Brede kijk op religie, levensbeschouwing en zingeving: Het verdwijnen van de religie en de 'open' vraag naar een nieuwe zingeving. Het seculariseringproces van de moderne cultuur. De terugkeer van de religie in het fundamentalisme. De crisis van 'zingeving' in de moderniteit. Religie, zingeving en levensbeschouwing in relatie tot de moderne wetenschap. Religie, zingeving en levensbeschouwing en transcendentie-ervaringen. Religie, zingeving en levensbeschouwing als voorwaarde voor de openheid op de andere/Andere. Religie, zingeving, levensbeschouwing in relatie tot de menselijke vrijheid. - Beeld en thema: Het belichten van specifieke thema's die vertrekken vanuit de actualiteit. Zo worden levensbeschouwelijke problemen en vragen binnen onze maatschappelijke context van nabij gevolgd met het oog op een genuanceerde levensbeschouwelijke beeldvorming.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
- De studenten kunnen hun persoonlijke levensbeschouwing situeren tegen de achtergrond de actuele laatmoderne cultuur. - De studenten kunnen hun visie op de Westerse cultuur verwoorden en verdedigen. - De studenten kunnen de zinproblematiek schetsen en er een persoonlijk antwoord op formuleren. - De studenten kunnen de eigen opvattingen in verband met religie, zingeving en levensbeschouwing kaderen tegen de achtergrond van onze geseculariseerde cultuur. - De studenten kunnen hun persoonlijke mensvisie en levensbeschouwing verwoorden en verdedigen. - De studenten kunnen hun ethische opvattingen verwoorden en verdedigen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen speciale voorkennis vereist

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Job De Meyere, 2006, Niet-gepubliceerde syllabus met bijlagen, KH Kempen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
06021280
Code:
06021280
Vakcoördinator:
Job De Meyere
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands