metaalbouw (2006-2007)

De cursus metaalbouw laat de studenten kennismaken met het materiaal staal, diens eigenschappen en toepassingsmogelijkheden in civiele constructies. De methode van de grenstoestanden, de basisfilosofie voor het constructief ontwerp volgens de Eurocodes, wordt nadrukkelijk behandeld. De aan te nemen belastingssituaties met bijbehorende belastingscombinaties (EC 0), de rekenwaarde van de belastingen (EC 1) en de algemene regels en regels voor gebouwen voor het ontwerp van stalen draagsystemen komen aan bod. * Staal als constructiemateriaal * Ontwerpregels voor het dimensioneren van constructies * Constructief concept van het gebouw en modellering * Classificatie van doorsneden * Trekstaven * Drukstaven * Berekening van de windbelasting op gebouwen volgens de norm EN 1991-1-4

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
De student heeft kennis verworven in de verschillende onderdelen van het structuurontwerp en de structuuranalyse via onder andere aandacht voor de ontwerpprincipes van structuren in staal.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis
Toelichting:
De student is in staat een constructief concept te ontwikkelen en dit te herleiden naar een model en de resultaten van de analyse van dit model met een kritische ingesteldheid te interpreteren en eventueel te verbeteren of te optimaliseren.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
De student kan delen van de constructie onderworpen aan trek en druk onder invloed van de meest nadelige belastingscombinatie in UGT en BGT analyseren naar sterkte en stabiliteit op basis van de gangbare norm (EC 3).

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • Andere: aanvullingen

B. Verplichte leermiddelen

Syllabus als leidraad bij de normen EC 0, EC 1 en EC 3.

C. Aanbevolen leermiddelen

* Over spannend staal, Bouwen met Staal:
deel 1: Basisboek, deel 2: Construeren A, deel 3: Construeren B.
* Gebruik van software voor het ontwerp van constructies: PowerFrame

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • open boek
 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

Theorie: gesloten boek (mondeling met schriftelijke voorbereiding). Oefeningen: open boek (schriftelijk). Peilen naar de theoretische kennis van de student en toetsen van diens inzicht in de leerstof aan de hand van een praktisch uit te werken oefening.
OA:
03202911
Code:
03202911
Vakcoördinator:
Fons Van Genechten
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands