Godsdienst (2006-2007)

- Theolofgische inzichten omtrent de Jezusfiguur - Kernbetekenissen in nieuwtestamentische verhalen (kerstverhalen, wonderverhalen, parabels, paasverhalen) - Een waaier aan didactische werkvormen - Het kerkelijk jaar - Het filosofisch kringgesprek

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Basiscompetenties: ·de leerkracht als inhoudelijk expert (het lezen van de kinderbijbel en boekje kerkelijk jaar, het je toeëigenen van belangrijke basiskennis van het nieuwe testament en de kernideeën van het christendom) ·de leerkracht als innovator-onderzoeker (BZL-module filosoferen met kinderen, het aanwenden van creatieve en vernieuwende werkvormen in de godsdienstles). ·de leerkracht als cultuurparticipant (christelijke kunst, bijbelverhalen als cultureel erfgoed, bezinningsdriedaagse Tongerlo) Beroepshoudingen ·relationele gerichtheid (Tongerlo) ·kritische ingesteldheid (eigen positiebepaling ten aanzien van christelijke ideeën) ·leergierigheid (BZL FMK, leesopdracht kerkelijk jaar en kinderbijbel) ·zin voor samenwerking (BZL FMK, Tongerlo) · creatieve gerichtheid (inoefenen van nieuwe werkvormen)

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Leerstof opleidingsonderdeel godsdienst 1 ILLO Leerplan rooms-katholieke godsdienst voor de lagere school

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Aubroeck Kristien, 2005, godsdienst 2 ILLO, niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout Kees de Kort, Kijkbijkbel Kolet Jansen, Het grote avontuur van God en mens, Van In, 2003

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10250160
Code:
10250160
Vakcoördinator:
Kristien Aubroeck
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands