Pedagogische vorming (2006-2007)

'Pedagogische Vorming' maakt je wegwijs in een aantal pedagogische thema's die nauw aansluiten bij de leefwereld van de kleuter. In die zin wordt hier een algemene basis gelegd voor de 3 basismodules in 1 Bako. Volgende elementen komen aan bod:
 • Ervaringsgericht werken
 • Visies op opvoeden
 • Omgaan met moeilijk gedrag bij kleuters

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
Toelichting:
 • Je observeert kleuters aan de hand van welbevinden en betrokkenheid
 • Je bent in staat je eigen visie op opvoeden kritisch te onderbouwen
 • Je kan omgaan met moeilijk gedrag bij kleuters
 • Je beheerst het ervaringsgericht begrippenkader en je integreert dit in je manier van kijken naar kleuters

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • Andere: Toledo

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

 • Schriftelijk examen EGKO en 'moeilijk gedrag'
 • Opdracht Visies Op Opvoeden
Individuele en groepsbegeleiding tijdens de werkcolleges en online support voor deelname aan discussieforum op Toledo.
OA:
11260011
Code:
11260011
Vakcoördinator:
Mario Hannes
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands