Geld- en kapitaalmarkt (2006-2007)

De cursus geld- en kapitaalmarkt start met een verdere kennismaking met de financiële wereld. De inleiding geeft weer welke financiële tussenpersonen en controle-instellingen actief zijn in deze complexe wereld. Ook de mogelijke organisatiewijzen van financiële markten komen aan bod. De vereffeningssystemen voor het girale betalingsverkeer vormen het laatste onderwerp binnen dit eerst deel. Het tweede deel handelt over de grondstoffenmarkt. De verschillende marktonderdelen alsook het gebruik van termijncontracten worden uitgediept. In het onderdeel geldmarkt staat het monetair beleid binnen de Europese Monetaire Unie centraal. Financiële producten zoals schatkistcertificaten en commercial papers alsook de interbankenmarkt worden tevens bestudeerd. Het onderdeel kapitaalmarkt start met een bespreking van de verschillende soorten bedrijfsobligaties en overheidsobligaties. Vervolgens gaat de aandacht uit naar specifieke financiële producten zoals kasbons, vastgoedcertificaten en vooral de instellingen voor collectieve beleggingen. Een belangrijke kapitaalmarkt is de aandelenmarkt. Vertrekkende van de beurs van Brussel, worden de organisatiewijze in front office én back office grondig bestudeerd. De kenmerken en strategieën mogelijk met afgeleide producten zoals opties vormen het laatste onderwerp van deze cursus.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- Studenten begrijpen de terminologie gebruikt in financiële literatuur en berichtgeving - Studenten kunnen op basis van bekomen financiële inzichten zelfstandig een redenering opbouwen - Studenten kunnen een onderscheid maken tussen verschillende soorten financiële producten, financiële instellingen en markten - Studenten kunnen monetaire beslissingen kaderen en de impact verduidelijken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Zie de eindcompetenties van het voorafgaand vak in het eerste jaar

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Thijs Hilde, 2006, niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02241220
Code:
02241220
Vakcoördinator:
Hilde Thijs
Semester:
1
Studiepunten:
7
Onderwijstaal:
Nederlands