mechanica (2006-2007)

Vectorrekenen - Samenstellen van vectoren - Componenten van een vector, eenheidsvector - Scalair en vectorieel product Kinematica van een punt - Moment van een kracht - Samenstellen van krachten (willekeurig, coplanair, evenwijdig) - Reduceren van krachtenstelsels - Bepaling van het massacentrum, zwaartepunt - Evenwicht (statica) van eenvoudige constructies Rechtlijnige beweging: positie, snelheid, versnelling - Kromlijnige beweging: natuurlijke versnellingscomponenten, cirkelbeweging Dynamica van een puntmassa - Wetten van Newton, Wrijvingsmodel van Coulomb - Arbeid, energie, vermogen - Conservatieve krachten - Dynamica van een stelsel van puntmassa's - Wet van behoud van energie - Botsingen: wet van behoud van impuls Toepassingen van de droge wrijving - Kantelen of schuiven, V-geleiding, remmen, rechthoekige schroefdraad, riemwrijving, koppelingen - Rolweerstand Dynamica van vormvaste lichamen - Translatie en rotatie - Impulsmoment, massatraagheidsmoment - Bewegingsvergelijkingen van een roterend lichaam

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
Toelichting:
De studenten kunnen eenvoudige vraagstukken met behulp van een beknopt formularium oplossen. De studenten kunnen inschatten welke fysische wetten in een gegeven context gelden. De studenten kunnen gecombineerde vraagstukken analyseren en oplossen.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis
Toelichting:
De student kan een bekomen oplossing op zijn degelijkheid of geldigheid toetsen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
De student weet uit zijn formularium de gepaste wetten te kiezen en deze op een zo effici├źnt mogelijke manier te gebruiken om de oplossing voor een gegeven vraagstuk te vinden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Het oplossen van stelsels vergelijkingen komt veelvuldig aan bod. Begrippen sin, cos en tan.

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

SERWAY, RAYMOND A., 2004, Physics for Scientists & Engineers, 6th Edition, Saunders College Publishing, [ISBN 0-534-40949-0], ook in gebruik voor het opleidingsonderdeel Fysica

C. Aanbevolen leermiddelen

Powerpointpresentaties door F.Van Genechten, beschikbaar op het campusnetwerk (J-schijf, Dag, Van Genechten) L. Schepers , 2006, Mechanica . Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

Het examen is mondeling met een schriftelijke voorbereiding. Deze neerslag is de basis voor de aanvullende mondelinge ondervraging.
OA:
03203200
Code:
03203200
Vakcoördinator:
Luc Vanwesemael
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands