Onderwijsbevoegdheid Frans - vakdidactiek (2006-2007)

In het deel vakdidactiek verdiepen we de activiteiten rond de vaardigheden en toetsen we deze werkwijzen en lesactiviteiten aan de verschillende leerplannen en eindtermen. We hebben ook aandacht voor foutendetectie en remediëring.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Als inhoudelijk expert - Ze kunnen de uitgediepte aspecten van de grammatica verklaren, toepassen en didactisch ‘vertalen’. Als organisator - Studenten kunnen multimedia en ICT gebruiken in hun lessen. Als opvoeder en begeleider van leerprocessen - Studenten kunnen de lesactiviteiten vlot kaderen in de leerplannen en eindtermen. - Ze kunnen lesactiviteiten rond vaardigheden efficiënt voorbereiden en uitvoeren. - Ze kunnen een gerichte keuze maken uit werkvormen. - Ze kunnen kritisch met handboeken en met andere lesmaterialen werken. Als innovator - Studenten kunnen nieuwe werkvormen en lesmaterialen kritisch beoordelen en ook zelf ontwikkelen; - Ze kunnen didactische publicaties (traditionele en elektronische) raadplegen en gebruiken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:- Onderwijsvak Frans en Vakdidactiek Frans in 1 ilso Studenten bezitten de volgende competenties:- cf. competenties Frans 1 ilso

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Boogers, Frank, Méthodologie 2, onuitgegeven cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10254221
Code:
10254221
Vakcoördinator:
Frank Boogers
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Frans