Commerciële vaardigheden (2006-2007)

 • commercieel communiceren, wat is dat?
 • Inleidende vaststellingen
  • Inventaris van kennis en heersende vooroordelen
  • Verkopen in een bedrijfscontext
  • Relatie Marketing - Verkopen
 • Exploratie van de verkoopfunctie
  • Globale ARA van de verkoopfunctie
  • Soorten verkoopopdrachten
  • Verkoop als carrièreoptie
 • Exploratie van de verkoopopdracht
  • Aankoopmotivatie
  • Introductie theorie verkopen
  • Bepalen van behoeften en noden
  • Aankoopbeslissingsproces
  • Communicatie in verkopen
 • praktijk: doelgericht commercieel communiceren: hoe doe je dat? (verkopen, meedelen, groepsdiscussies, vergaderingen, ..)
 • Practicum Verkopen: Trading Minds (vak: projecten & cases)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
 • denk-en redeneervaardigheid: voorbereiden van doelgerichte commerciële communicaties op flow-chart
 • informatie verwerven en verwerken: verwerven van klanteninzicht (behoeften, prioriteiten, beslissingsbevoegdheid, verborgen agenda, ..) en het distilleren van implicaties naar communicatieaanpak
 • kritisch reflecteren: opnemen/verwerken/"voorspellen" van klantencommentaren, - bezwaren en -opmerkingen - informatie kritisch analyseren en verwerken tot concrete reacties in persoonlijk contact.
 • communicatie van voorstellen/oplossingen/informaties = centrale vakdoel

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
Toelichting:
oplossingsgericht adviseren = kern van adviserend verkopen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
kerntaak/-rol verkoper = adviseur voor zijn klanten

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • inzichtelijke basiskennis marketing
 • inzichtelijke basiskennis werking van een bedrijf
 • inzichtelijke basiskennis globale werking economie

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

 • elektronisch platform "marketing 2006-2007" rubriek "lesvakken - commerciële vaardigheden niveau 2" + hard copy op aanvraag
 • handboek: Operationeel Verkopen, Spruyt
 • WWW-links op elektronisch platform "marketing 2006-2007"

C. Aanbevolen leermiddelen

 • e-zines verkopen
 • blogs over verkopen
 • eigen blogs studenten
 • vakblog

A. Types

 • discussieseminarie
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

 • opdrachten (verkopen, mededelingen, goed/slecht nieuws gesprekken, adviesaanvrage, discussie voeren/leiden/sturen, ..):
  • in team verwerken en voorbereiden,
  • individueel uitvoeren
  • klassikaal becommentariëren en leerpunten distilleren
 • in team voorbereiden en klassikaal bespreken van theorie/artikels vakactualiteit
  • klassikaal becommentariëren van en leerpunten distilleren uit het "brengen"/sturen van de bespreking

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

 • mondelinge bevraging van kernbegrippen en werkkaders (in eigen woorden kunnen verklaren/definiëren en met eigen voorbeeld kunnen illustreren)
 • mondelinge toelichten van
  • schriftelijk voorbereide inzichtelijke theorievraag
  • vooraf samengesteld studiedossier (leerstofverwerking naar latere praktijktoepassing binnen "project" + ervaringen met theorie toegepast in praktijkopdracht)
 • via elektronisch leerplatform
  • ad hoc en op initiatief docent via valven
  • ad hoc en op initiatief studenten voor theorieverwerking
  • wekelijks voor praktijkprojecten & zelfstudie (progress reporting)
 • via mail: ad hoc op initiatief van docent en/of student
 • tijdens de ingeplande globalisatieblokken (contacturen)
OA:
08270930
Code:
08270930
Vakcoördinator:
Rita Vos
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands